HOTĂRÂREA NR. 35 / 2021 privind stabilirea structurii pe specialități în vederea constituirii Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 17 martie 2021,

Având în vedere:

 – Referatul de aprobare nr.  29 / 29.01.2021;

 – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  2105 / 02.02.2021;

– Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii pe specialități în vederea constituirii Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii;

–  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 35/2021;

– Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 1045/18.01.2021., înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 2179/26.01.2021;

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

– HG nr. 962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – art.14  alin. (5) ;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

       În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

       În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c și d, alin. (7) lit. e si q, art. 139 alin (1), coroborat cu art.5 lit. ee, art. 196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin (4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Se aprobă structura pe specialități a membrilor comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, după cum urmează:

 • Administrator public – președinte comisie
 • Viceprimar – membru
 • Secretar general UAT – membru
 • Consilier compartimentul spațiul locativ – secretar comisie
 • Consilier local – membru
 • Consilier local – membru
 • Consilier local – membru

Art.2 : Având în vedere prevederile art. 1, se aprobă desemnarea consilierilor locali, în următoarea componență nominală:

 • Borș Andra Ramona
 • Calinovici Mihai Achim
 • Pop Daniela Lenuța.

Art.3: Componența nominală a comisiei sociale va fi desemnată prin Dispoziție de Primar, ținând cont de structura de la art. 1 și reprezentanții Consiliului Local, desemnați la art. 2.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:

 • responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-judeţul Harghita, primarului municipiului Topliţa, compartimentului spațiul locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 17.03.2021.

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

    Consilier local – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                  SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU  MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut