HOTĂRÂREA NR. 34/2023 Privind aprobarea încheierii protocolalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Municipiul Toplița pentru implementarea proiectului „HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.02.2023, 

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 34/06.02.2023;
 • Raportul de specialitate nr. 4546/06.02.2023;
 • Proiectul de hotărâre privind încheierea protocolalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Municipiul Toplița pentru implementarea proiectului „HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 36/2023;

Ținând cont de:

 • Contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul „HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, axa prioritara 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvemare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și intreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvemamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA.
 • Legea asistenței sociale 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr. 867 /2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor­cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările;
 • G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 132;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;
 • Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;
 • acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129 alin 1 si alin. 2 lit. e, alin. 7 lit b, art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee) , art. 196 alin. 1 lit. a, art.198 , art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART.1. Se aprobă Protocolul de colaborare ce se va încheia între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Municipiul Toplița, în cadrul proiectului „HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, în vederea punerii la dispoziția UAT Municipiul Toplița, cu titlu gratuit,  a următoarelor echipamente: imprimantă multifuncțională, calculator, tabletă, precum și documentația tehnică, instalarea și configurarea echipamentelor hardware, integrarea componentelor și operaționalizarea infrastructurii instalate, conform Anexei 1 la prezenta.

 ART.2. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Municipiul Toplița, în cadrul proiectului „HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, în vederea asigurării, cu titlu gratuit, a  activității de digitizare (inventariere, scanare și indexare) a documentelor din cadrul dosarelor beneficiarilor de servicii sociale activi la momentul semnării protocolului de colaborare, conform Anexei 2 la prezenta.

 ART.3. Perioada de derulare a protocoalelor de colaborare, conform art. 1 și 2,  este de la data semnării acestora până la data finalizării perioadei de sustenabilitate a proiectului, respectiv decembrie 2028.

 ART.4. Se împuternicește dl. Olariu Dumitru – Primarul municipiului Toplița, să semneze protocoalele de colaborare, precum și toate documentele necesare implementării proiectului „HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963.

 ART.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

ART.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Serviciul de Asistență Socială și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

ART.7. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției Buget-Finanțe, Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Toplița, precum și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prin grija Serviciului de Asistență Socială.

Toplița, la 14.02.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAPENTRU   LEGALITATE,

CONSILIER –  POP DANIELA LENUȚA                  SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 34
Sari la conținut