HOTĂRÂREA NR. 33/2024 Privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar și a modalității de livrare a acestuia, ce se acordă preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale ,,Andrei Șaguna” din Toplița, prin Programul național ”Masă sănătoasă”, pentru anul școlar 2023-2024

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 14.03.2024;

Având în vedere:

  • Referat de aprobare nr. 33/05.03.2024.
  • Raportul de specialitate nr. 9596/05.03.2024 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;
  • Proiectul de hotărâre privind diferențierea tipului de suport alimentar și a modalității de livrare a acestuia, ce se acordă elevilor Școlii Gimnaziale ,,Andrei Șaguna” din Toplița, prin Programul național ”Masă sănătoasă”, pentru anul școlar 2023-2024;
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 35/2024;
  • Adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” 263/01.03.2024, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 9322/01.03.2024 prin care se comunică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/01.03.2024;

Ținând cont de:

–   HG nr. 24/2024 privind instituirea Programului naţional „Masă sănătoasă” – art. 3 alin. 3;

– Ordinul Ministerul Educației nr. 3070/2024/2023 privind aprobarea criteriilor pentru includerea unităţilor de învăţământ în Programul naţional „Masă sănătoasă” (PNMS) pentru anul 2024 – art. 5 alin. 3;

– Ordinul comun nr. 3840/81 din 2024 al Ministerului Educației și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, privind aprobarea Listei unităţilor de învăţământ preuniversitar incluse în Programul naţional „Masă sănătoasă” în anul 2024 – Anexa – poziția nr. 13 aferentă județului Harghita;

– HG nr. 177/2024 privind repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanţarea Programului naţional „Masă sănătoasă” – Anexa – poziția nr. 13 aferentă județului Harghita – suma de 729 mii lei;

– Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică și Normele metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

–   Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 : În vederea acordării în anul școlar 2023-2024 a suportului alimentar preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale ,,Andrei Șaguna” din Toplița, se aprobă tipul de suport alimentar: „pachet alimentar”, care se va livra zilnic de către furnizor.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul localității prin: Biroul Investiţii, Programe, Proiecte și Direcția buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului Municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe, Biroului investiţii, achiziții, programe, proiecte şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 14.03.2024.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE LAURA GABRIELA          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut