HOTĂRÂREA NR. 32 / 2024 Privind aprobarea prelungirii duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 13,5 mp., situat în Municipiul Toplita , str. Nicolae Bălcescu, bl. A, sc. I, parter – conform contractului de concesiune nr. 4479/31.03.2014, încheiat cu FLORENA SRL

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 14 martie 2024;

Având în vedere următoarele :

– Referat de aprobare nr. 34/05.03.2024;

– Raportul de specialitate al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 9686/05.03.2024;

– Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 13,5 mp., situat în Municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu, bl. A, sc. I, parter  –  conform  contractului de concesiune nr. 4479/31.03.2014,  încheiat cu FLORENA SRL;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 34/2024;

– Prevederile Cap. III art. 2 alin. (2) din contractul de concesiune nr. 4479/31.03.2014, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 52/2014;

– Art. 871-873 coroborate cu art. 6 din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Titlul V, Cap.1, art. 108, lit.”b”, art. 286, art. 287 lit.b, art. 297 alin. 1 lit. b , art. 327 alin. 2 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Cererea de prelungire a contractului de concesiune  nr. 4088/26.01.2024;

–  Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

–  HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

–  Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate ăn cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a” şi 139  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a duratei dreptului de concesiune la contractul nr. 4479/31.03.2014, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data scadentă a contractului, respectiv 01.04.2024.

Art.2: Celelalte clauze prevăzute în contractul de concesiune nr. 4479/31.03.2014 rămân în vigoare şi aplicabile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița, prin Direcţia de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Direcţiei de urbanism și amenajarea teritoriului, titularului contractului de concesiune prin grija Direcției de urbanism şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

Topliţa la,  14.03.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA            SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                            CIOBANU MIHAI IULIAN

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut