HOTĂRÂREA NR. 31/2024 Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr. 169/2022 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții nr. ad. 30225/21.09.2021 a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.02.2024,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 32/23.02.2024;

– Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 8338/23.02.2024;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 169/2022 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții nr. ad. 30225/21.09.2021 a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 33/2024;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 169/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții nr. ad. 30225/21.09.2021 a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

–  Clarificările solicitate de către MDLPA;

Ținând cont de:

– OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”, modificată – art. 2, art.4  alin. 1 lit. c);

– Ordin 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”;

– Ordin nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 – art. 9 alin. 1 lit. e, g, h anexele nr. 2.1., 2.2. c din Anexa la Ordin;

– HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată – art. 10;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 169/2022 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții nr. ad. 30225/21.09.2021 a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, după cum urmează:

  1. Art. 2 se modifică prin înlocuirea Anexei nr. 2 privind indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița județul Harghita” cu anexa nr. 1 la prezenta, vizând indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”. 
  1. Art. 3 se modifică prin înlocuirea Anexei nr. 3 privind devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița județul Harghita” cu anexa nr. 2 la prezenta, vizând devizul general aferent obiectivului de investiții „Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din municipiul Toplița județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”. 
  1. Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.4: Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Toplița a sumei de 174.124,77 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.”

Art.2. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta. 

Art.3: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr. 169/2022 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, biroul investiții, achiziții, programe.

Art.5: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, direcţiei buget – finanţe, biroului investiții, achiziții, programe, direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 29.02.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LE,GALITATE

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 31
Sari la conținut