HOTĂRÂREA NR. 31/2022 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru “ CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ” în municipiul Toplița, str. Avram Iancu, f.n., jud. Harghita, beneficiar: SC Flavi Mayos Print SRL

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 18 februarie 2022,

            Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Toplița nr. 35/14.02.2022  privind aprobarea unei documentaţii tehnice de urbanism şi amenajare a teritoriului PUD în municipiul Toplița, str. Avram Iancu, f.n., jud. Harghita, beneficiar: SC Flavi Mayos Print SRL ;

– Raportul de specialitate nr. 5259/15.02.2022;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru “ CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ” în municipiul Toplița, str. Avram Iancu, f.n., jud. Harghita,

beneficiar: SC Flavi Mayos Print SRL;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 31/2022;

            Văzând prevederile art. 12 din anexa nr. 1 – Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire  la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin                            Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, modificată, precum şi Raportul nr. 5007/14.02.2022  privind informarea şi consultarea publicului cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu pentru  “ Construire pensiune turistică”  în municipiul Toplița, str. Avram Iancu, f.n., jud. Harghita, beneficiar: SC Flavi Mayos Print SRL, anexat prezentei,

În conformitate cu prevederile:

            –  art. 32 alin. (1) lit.”d”, art. 56 alin. (5) – (6) și art. 45 lit. ”c”, Anexa nr. 1, cap. B, pct. 14 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

            – art. 19, art. 28 alin. (1), (2) și art. 30 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de  urbanism, aprobate prin Ordinul nr. 233/2016, modificată;

            – art. 42-44 din Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, modificată;

            – art. 4 alin. (5) a Legii nr. 55/2020 – privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid -19, modificată;

            –  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

              – Legea nr. 24/2000  republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

       –  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

       – Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

             În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c”, alin. (6) lit. “c“ , art. 139 alin. (3) lit. ”e” coroborat cu art. 5 lit. ”cc” și ale art. 196 alin. (1), lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se însuşește Raportului nr. 5007/2022 privind informarea şi consultarea publicului cu privire la PUD pentru “ Construire pensiune turistică”  în municipiul Toplița, str. Avram Iancu, f.n., jud. Harghita, beneficiar: SC Flavi Mayos Print SRL, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art.2. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru “Construire pensiune turistică” în municipiul Toplița, str. Avram Iancu, f.n., jud. Harghita, beneficiar: SC Flavi Mayos Print SRL, conform anexei nr. 2  la prezenta.

Art.3. Planul Urbanistic de Detaliu pentru“ Construire Pensiune Turistică” în municipiul Toplița, str. Avram Iancu, f.n., jud. Harghita, beneficiar: SC Flavi Mayos Print SRL este valabil pentru o perioadă de 2 ani și se extinde de drept pentru investițiile care au început în timpul perioadei de valabilitate a autorizației de construire, până la finalizarea acestora. La elaborarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Toplița se va ține cont de prevederile acestui P.U.D.

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrnată din prezenta.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița.

Art.6: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului, SC Flavi Mayos SRL, prin grija Direcției de urbansim și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin afișare și  publicarea pe pagina web a municipiului

Topliţa la,  18.02.2022.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  BODOR ATTILA BELA                 SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut