HOTĂRÂREA NR. 30 / 2024 Privind aprobarea acordării în anul 2024, a normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Topliţa

Consiliul Local al Municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de  29.02.2024,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 31/21.02.2024;

– Raportul de specialitate nr. 8009/22.02.2024;

– Proiectul de hotărâre privind acordarea în anul 2024, a normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 32/2024;

– Legea nr. 155/2010 Legea Poliţiei Locale, republicată şi modificată – art. 351 ;

– HG nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea 155/2010 Legea Poliţiei Locale – art. 2 alin. 1, alin. 3 lit. a;

– Ordinul MDLPA nr. 893/2023 privind actualizarea contravalorii alocaţiei valorice a normelor de hrană acordate personalului poliţiei locale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 – art. 1 lit. b;

– OG nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată şi modificată ;

– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată – art. 18;

–  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată ;

– HCL nr. 193/2010 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Poliţia Locală fără personalitate juridică în cadrul aparatului de specialitate al primarului;

– HCL nr. 106/2020 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului  municipiului  Topliţa , modificată prin HCL nr. 119/2020;

– HCL nr. 15/2025 privind aprobarea bugetului general al municipiului Topliţa pentru anul 2023 – capitol 61.02.03.04., articol  10.02.02 ”normă de hrană”;

– Legea nr. 53/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind norme de tehnică legislativă republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (12),  art. 139 alin. (3) lit. a, coroborat cu art. 5 lit. cc), art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  (1) Se aprobă acordarea în anul 2024 a normei de hrană pentru personalul angajat în activitate în funcţiile publice specifice de poliţişti locali şi funcţiile publice de conducere din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală în cuantum de 48 lei/zi/persoană (poliţist local).

(2) Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice.

Art.2: Finanţarea sumelor necesare acordării normei de hrană stabilită la art. 1 alin. 1 se suportă din bugetul local al municipiului Topliţa, aprobat prin HCL nr. 15/2024 – capitolul bugetar  61.02.03.04., articol  10.02.02 ”normă de hrană ”.

Art.3:  Cu îndeplinirea prevederilor prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Topliţa prin: Direcţia Buget Finanţe şi Serviciul Resurse Umane.

Art 4:  Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Serviciului Public Poliţia Locală, Serviciului Resurse Umane şi se afişează pe pagina web a Primăriei Municipiului Topliţa.

Topliţa la, 29.02.2024.

Preşedinte Şedinţă,                                                           Contrasemnează pentru legalitate,

CONSILIER –  MAN CĂLIN CONSTANTIN             SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut