HOTĂRÂREA NR. 3/2022 privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2022-2023 a unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de  27.01.2022,

Având în vedere următoarele:

             – Referat de aprobare nr.  196/03.12.2021;

            – Raport de specialitate nr. 45485/06.12.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind  propunerea aprobării reţelei şcolare pentru anul şcolar 2022-2023 a unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Cosiliului local nr. 3/2022;

            – Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 5596/21.12.2021, înregistrată la Primăria municipiului Tolpița sub nr. 50235/27.12.2021;

            – Art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011  – Legea Educaţiei Naţionale, modificată şi completată;

            – Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022 – 2023;

– Adresa Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 5557/04.11.2021 înregistrată la instituția noastră cu nr. 42698/18.11.2021;

            –  Adresa Școlii Gimnaziale ”Miron Cristea” Topliţa nr. 141/03.12.2021, înregistrată la noi sub nr. 45235/03.12.2021;

            –  Adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” Topliţa nr. 1483/26.11.2021, înregistrată la noi sub nr. 44592/26.11.2021;

            –  Adresa Școlii Gimnaziale ”Sfântu Ilie” Topliţa nr. 1644/22.11.2021, înregistrată la noi sub nr. 43131/22.11.2021;

            –  Adresa Liceului Teoretic ”O.C. Tăslăuanu” Topliţa nr. 2764/12.11.2021, înregistrată la noi sub nr. 42550/18.11.2021;

            –  Adresa Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Topliţa nr. 2247/16.11.2021, înregistrată la noi sub nr. 42409/17.11.2021;

            –  Adresa Liceului Teoretic ”Kemeny Janos” Topliţa nr. 1656/02.12.2021, înregistrată la noi sub nr. 45238/03.12.2021;

            –  Adresa Grădinției ”Voinicel” Topliţa nr. 1172/02.12.2021, înregistrată la noi sub nr. 45039/02.12.2021;

            –  Adresa Clubului Sportiv Școlar Topliţa nr. 245/02.12.2021, înregistrată la noi sub nr. 45152/02.12.2021;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul prevederilor cuprinse la art.129 alin. (1) și (2), lit.„d” alin.(7) lit.„a”, ale art.139 alin.(1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) și art. 196 alin.(1) lit.„a” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 Codul Administrativ, modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2022-2023, a unităţilor de învăţământ din unitatea  administrativ – teritorială Topliţa , conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul municipiului Topliţa, prin Direcţia Buget – Finanţe, Serviciul învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani şi unităţile de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa.

 Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Toplița, Instituției Prefectului- Județul Harghita, Inspectoratului Școlar Județean Harghita, unităților de învățământ din unitatea administrativ- teritorială Toplița și se afișează pe pagina web a instituției, www.primariatoplita.ro.

                                                                 Topliţa la,  27.01.2022.


PRESEDINTE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – TUDOR IONELA                                     SECRETAR GENERAL UAT  MIHAI CIOBANU

Sari la conținut