HOTĂRÂREA NR. 29 / 2023 Privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Municipiul Toplița a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.02.2023.,

 Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 33/06.02.2023;

– Raportul de specialitate nr. 4450/06.02.2023;

–  Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Municipiul Toplița a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local nr. 31/2023;

– Adresa Consiliului Județean Harghita – ADI SIMD Harghita nr. 10/27.01.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 2952/30.01.2023;

–  Hotărârea Consiliului local nr. 106/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”, modificată prin HCL nr. 91/2010 și nr. 121/2010;

– Hotărârea Consiliului local nr. 26/2013 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 164/2012 şi aprobarea Documentului de poziţie privind implementarea proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”, a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a Planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor pentru proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”;

Ținând cont de:

–  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 10 alin. 5;

– Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare – art. 6 alin 3;

– OUG nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

– Statutul ADI ”SIMD” HARGHITA;

– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, modificată;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 132;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 91, art. 129 alin 1 si alin. 2 lit. e, alin. 7 lit c , art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. 1 lit. a, art.198 , art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se acordă mandat special pentru ADI SIMD HARGHITA, să exercite, pe seama și în numele UAT Municipiul Toplița, următoarele atribuții, drepturi și obligații:

  1. Elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
  2. Delegarea serviciului de salubrizare și punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de salubrizare;
  3. Aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea;
  4. Aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;
  5. Elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;
  6. Stabilirea și aprobarea anuală a taxelor pentru finanțarea serviciului de salubrizare, în situațiile prevăzute de legile speciale;
  7. Aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare;
  8. Să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: administratorul public.

 Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, administratorului public, Consiliului Judeţean Harghita –  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita şi se aduce la cunoştinţă prin publicare  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 14.02.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA                     SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut