HOTǍRÂREA NR. 29/2022 privind aprobarea modificării, prin act adițional al contractului de administrare nr. 15/2013 încheiat cu Direcția Silvică Harghita, prin Ocolul Silvic Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 18 februarie 2022,

   Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 28/08.02.2022.

– Raportul de specialitate nr. 4640/09.02.2022 al Serviciului Agricol , Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adițional al contractului de administrare nr. 15/2013 încheiat cu Direcția Silvică Harghita, prin Ocolul Silvic Toplița ;

– Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 29/2022;

– Amenajamentul silvic  – păduri proprietate publică aparținând municipiului Toplița, județul Harghita – U.P.1 Toplița Pădure – pct. 11.1;

– Contractul de administrare nr. 15/2013 încheiat între municipiul Topliţa şi Direcţia Silvică Harghita, prin Ocolul Silvic Toplița, modificat prin acte adiționale – art. 2;

Ținând cont de :

– Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 5 lit. e, art. 10 alin. 1, art. 12 și art. 16 alin. 1;

– Legea nr. 133/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic – art. II alin. 17 coroborat cu art. 20 alin. 6 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic – republicată și modificată;

– HG nr. 954/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalităţilor concrete de gospodărire a pădurilor şi de repartizare a resurselor materiale şi a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice şi juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate şi pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum şi a obligaţiilor acestora, modificată – ;

– Legea nr.  287/2019 – Codul civil, modificată – art. 1243;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr. 154/2012 privind aprobarea Statutului U.A.T.  Topliţa

–   Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000 republicată și modificată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

–   Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică;

               În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 1 şi 2, lit. c și d, alin.6, lit. a și lit.b, alin. 7  lit.r,  art. 139 alin. 3 lit. g coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ, modificată

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea prin act adițional,  al art. 2 din contractul de administrare nr. 15/2013, încheiat cu Direcția Silvică Harghita, prin Ocolul Silvic Toplița, cu modificări ulterioare, care va avea următorul cuprins :

            ”Art.2 : Prezentul contract intră în vigoare la data de 04.02.2013 și este valabil pe durata de valabilitate a amenajamentului pădurii ce face obiectul prezentului contract, respectiv 31.12.2022.”

Art.2 : Se împuternicește Primarul municipiului Toplița cu semnarea actului adițional la contractul de administrare nr. 15/2013, modificat, conform celor dispuse la art. 1, act adițional ce se va încheia în formă autentică.

Art.3: Celelalte prevederi ale contractului de administrare nr. 15/2013, așa cum a fost modificat prin acte adiționale, rămân neschimbate și aplicabile.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează : primarul municipiului Toplita prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor, Direcția buget finante din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarului  municipiului, celor mentionaţi la art.4, Direcției Silvice Harghita – Ocolului Silvic Toplița prin grija Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul primăriei municipiului Toplița şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa, la 18.02.2022

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                            Contrasemnează pentru legalitate – Secretar general UAT

CONSILIER – BODOR ATTILA BELA                                      CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut