HOTĂRÂREA NR. 28/2024 Privind aprobarea vânzării, în cazul eventualelor cereri ale chiriașilor, a locuințelor pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în domeniul privat al statului, administrate de către Consiliul Local al municipiului Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.02.2024.

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 25/13.02.2024;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 6420/15.02.2024;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea vânzării, în cazul eventualelor cereri ale chiriașilor, a locuințelor pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în domeniul privat al statului,  administrate de către Consiliul Local  al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare  al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Toplița nr.        30/2024;

– Hotărârea nr. 89/2013 a Consiliului local al municipiului Toplița privind aprobarea vânzării de locuinţe construite din fondurile statului, locuinţe administrate şi închiriate de către Consiliul Local al municipiului Topliţa, conform anexelor 1 şi 2;

– Extras CF nr. 53093 Toplița;

– Hotărârea nr. 103/2023 a Consiliului local al municipiului Toplița privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Sportivilor bl. J, înscris în CF nr. 53093 Topliţa , nr. cad. 53093-C1;

-Extras CF nr. 53255-C1;

Ținând cont de:

– Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – modificată  ;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul II – Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (2), coroborat cu art.5 lit.dd, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1: (1) Se aprobă vânzarea locuințelor pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în domeniul privat al statului,  administrate de către Consiliul Local  al municipiului Topliţa, la eventualele cereri ale chiriaşilor, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Vânzarea imobilelor de la alin. 1 este condiționată de întrunirea tuturor cerințelor impuse și la valoarea de vânzare calculată, conform reglementărilor cuprinse la art. 10 din Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – republicată și modificată.

Art.2: Cu data adoptării hotărârii, se abrogă art. 3 și anexa nr. 2 al Hotărârii nr. 89/2013 a Consiliului local al municipiului Toplița privind aprobarea vânzării de locuinţe construite din fondurile statului, locuinţe administrate şi închiriate de către Consiliul Local al municipiului Topliţa.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează municipiul Toplița prin: responsabilul cu administrarea spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, primarului municipiului Topliţa, celui de la art. 7  şi se  publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  29.02.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 28
Sari la conținut