HOTĂRÂREA NR. 28/2023 Privind aprobarea bugetului general al Municipiului Toplita pentru anul 2023

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată  din data de 2 februarie 2023.

  Având în vedere prevederile:

– Referat de aprobare  nr.  31/01.02.2023;

– Raportul de specialitate nr. 2326/20.01.2023 al direcţiei buget-finanţe;

– Raportul de specialitate nr. 3856/01.02.2023 al direcţiei buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre pribvind bugetul general al municipiului Toplița pentru anul 2023M

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 30/02.02.2023;

– Anunțul public nr. 2327/20.01.2023;

– Amendamentul de fond nr. 3098/30.01.2023 la proiectul de hotărâre privind bugetul general al municipiului Toplița pentru anul 2023;

– Amendamentul de fond nr. 3101/30.01.2023 la proiectul de hotărâre privind bugetul general al municipiului Toplița pentru anul 2023;

– Contractul de finanțare  nr. 3605/2017, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 17270/2017;

– Extras de cont din data de 01.02.2023 – suma de 711.394,55 lei (ordin de plata nr. 286/31.01.2023, transfer PNDL conform contract nr. 3605/2017)

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată,  art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”, art. 25, art. 26, art. 39 , art. 45, art. 46 ;

– Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 368/2022;

– Legea bugetului asigurărilor sociale de  stat pe anul 2023 nr. 369/2022;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare,  republicată;

– Legea – cadru nr.  153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice, modificată;

– OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, modificată;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2023 privind utilizarea sumei de 3.598.252,98 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2022, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul  2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2023 privind utilizarea sumei de 2.453.317,02 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii rezultat la  sfârşitul exercitiul financiar 2022 – ca sursă de finanţare a bugetului local pe anul 2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului  municipiului  Topliţa, ca urmare a reorganizării activităţii;

Luând în considerare:

-Adresa ANAF/DGRFP Brașov/AJFP Harghita 405/2023 – Anexa 1- repartizare pe trimestre a sumelor alocate din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023‚ Anexa 2 – Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului Bucuresti pe anul 2023; Anexele  2a – sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. 2 lit b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011 – 2023; – Anexa 2b – sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București pentru finanțarea cheltuielilor cu drepturile asitenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare pe anul 2023; – Anexa 2c – sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice; Anexa 2d – sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București pentru finanțarea cheltuielilor privind plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar lunare pe anul 2023; Anexa 2e – sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București privind drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământ de masă pe anul 2023, Anexa 2f – sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea burselor pe anul 2023, Anexa 2g – sume defalcate din TVA pentru finanțarea Programului –pilot de acordare a unui suport alimentar; Anexa 3 – repartizarea pe trimestre a sumelor defalacate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023;

-Dispoziția Șefului AJFP Harghita nr. 39/2023 privind repartizarea pe UAT-uri a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,  orașelor , municipiilor, sectoarelor și Municipiului București -Anexa 1 pentru pe anul 2023 și estimări 2024-2026 –  Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4;

-Decizia Șefului AJFP Harghita nr. 40/ 2023 – Anexa 1  sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București pe anul 2023 și  estimări pe anii 2024 –  2026 – Anexa 2 ; Anexa 3, Anexa 4;

-ANAF Harghita nr. 405/2023 – Anexa  1 privind sume defalcate din TVA pentru echilibrarea Bugetelor  Locale, Anexa 2 privind sume alocate din cote defalcate din Impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale pentru pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 –  2026, Anexa 3 privind sume alocate din cote defalcate = 63% din Impozitul pe venit  pentru pe anul 2023 și  estimări pe anii 2024 –  2026;

– Adresa ANAF Harghita nr.405/2023 – Anexa  1 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru acordarea suportului alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, în semestrul al ll-lea al anului 2022-2023 pentru Județul Harghita, potrivit prevederilor H.G  nr. 1851/2022- conform anexei nr.1;

– Adresa CJ Harghita nr. 996/2023 privind repartizarea pe UAT-uri  a sumelor primite de la bugetul județului pentru copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă = 43.02.30;

– Fundamentare/buget cheltuieli de personal pe activități în exercițiul financiar 2023;

– Adresa Spitalului Municipal Toplita nr. 42400/2022 și nr. 13366/2022 privind susținere finanțare programe, dotări;

– Adresa Spitalului Municipal Toplita nr. 44110/2022  privind persoanele ce beneficiază de prevederile HCL nr. 106/2021;

– Adrese  – instituții de învățământ  privind susținere finanțare programe, siguranță securitatea copiilor, documentații – autorizații ISU, dotări, burse, cheltuieli complementare și adresă repartiție ISJ Harghita conform standard cost/elev pentru cheltuieli materiale în anul școlar 2022-2023 și repartiție burse pentru anul scolar 2022-2023;

– Adresa  RNP nr. 12309/2022, nr. 40271/2022 și adresa UAT nr. 1682/2023 inclusiv BVC privind masa lemnoasă recoltată în 2023;

–  Scrisoare cadru nr. 466350/30.09.2022 privind contextul macroeconomic, metodologia de  elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026, precum și limitele de cheltuieli stabilite de ordonatorii principali de credite.

– Adresa  CJ  Harghita – Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – privind  persoane instituționalizate (asistați social) și copii  instituționalizați (asistați social);

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1: Se aprobă bugetul general  2023 al localităţii TOPLIŢA în sumă de  154.689,24 miilei  la venituri şi  de 160.216,76  miilei  la cheltuieli.

Bugetul general al localităţii se formează la partea de venituri  154.689,24 miilei, din care :

 • venituri fiscale în sumă de 224,17 miilei ;
 • venituri nefiscale în sumă de         830,69 miilei ;
 • subvenții in suma de   085,47 miilei;
 • sume primite UE în contul pl.efect. 548,91 miilei;
 • venituri din capital        0,00 miilei ;

 

La partea de cheltuieli 160.216,76  miilei , cuprinde:

 • cheltuieli de personal în sumă de 316,52  miilei
 • bunuri și servicii în sumă de              077,94 miilei
 • fond de rezervă  în sumă de                        10,00  miilei
 • transferuri în sumă de 411,20  miilei
 • alte tranferuri 0,00  miilei
 • proiecte finanțate din FEN                   473,87  miilei
 • asistență socială                                      411,60  miilei
 • alte cheltuieli                        253,00  miilei
 • proiecte PNRR             039,97  miilei;
 • cheltuieli de capital în sumă de 7.137,66
 • operațiuni financiare în sumă de 85,00 miilei;

Sinteza detaliată atât la venituri cât şi la cheltuieli rezultă din anexele la H. C. L, în care sunt prevăzute, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, sume ce alcătuiesc acest buget.

Art. 2: Se aprobă la  Bugetul local sinteza detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, pe acţiuni, precum şi sinteza cheltuielilor cu detalierea pe articole şi aliniate este prevăzută in anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 1. Veniturile BL = 95.747,14 miilei – formate din:

–  venit. curente (cod 00.02 SF) care se stabilesc în sumă de = 31.450,61 miilei;

– venituri din capital 00.15 în sumă de 0,00 miilei ;

– subvenții 00.17 = 19.747,62 miilei ;

– sume primite de la UE  48.02 = 44.548,91 miilei ;

11.02.  sume defalcate TVA = 11.661,00 lei;

– Veniturile secțiunii de dezvoltare  (00.01) în sumă de 64.646,99 miilei– din care- sume primite de la UE  48.02 = 44.548,91 miilei; subventii de la BS 42.02 = 17.625,42 miilei; venituri nefiscale 2.472,66 miilei;

Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată – Cod 11.02 – pentru bugetul local se stabilesc la suma de 11.661,00 miilei  în care se include la Cod 11.02.02  suma de 9.572,00 miilei  și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  Cod 11.02.06  suma de 2.089,00 miilei.

 1. Cheltuieli ale bugetului local – 99.345,39 miilei;

– Cheltuielile pentru servicii  publice generale  cod 50.02 = 11.947,07 miilei – defalcate astfel :

–  51.02 Aut. Publice = 11.483,21 miilei din care: 5.500,71 miilei ch.personal, ch. capital = 0,00 miilei și 1.346,50 miilei pt. ch. Bunuri și servicii,  proiecte cu finanțări neramb. =3.866,00 miilei ; 59.40- sume afer.pers.cu handicap = 285,00 miilei; finanțări PNRR =485,00 miilei

54.02. Alte servicii publice generale în sumă de 443,86 miilei din care:  -ch. personal 291,36 miilei, 142,50 miilei bunuri și servicii, fd.rezervă =10,00 miilei.

– 56.02. – Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației 20 miilei, din care transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap – 51.01.15 – 20 mii lei;

cod 61.02  -Chelt. pentru „Ordine publică și siguranță națională„  = 1.600,48 miilei, din care cheltuieli personal (10) = 870,68 miilei; 235,70 miilei pt. ch. bunuri si servicii ; proiecte PNRR  494,10 miilei și ch.capital – 0,00 miilei – d.c :

Politia locala subc.61.02.03.04= 966,38  mii lei

– Protectia civila și protectie contra incendiilor subc.61.02.05 =634,10 miilei .

 1. Cheltuielile pentru învăţământ (Cap. 65.02) se stabilesc în suma de 19.807,66 miilei, din care:

– cheltuieli materiale                        =       2.070,00 miilei.;

– titlul 57- asistență socială:             =        1200,00 miilei ;

– titlul 58- Programe FEDR:            =       14.939,66 miilei ;

– burse   59.01                                 =         1.598,00miilei;.

 1. Cap. 66.02– Sănătate- 32.715,15 miilei, din care 936,51 miilei ch. personal + 31,40 miilei ch. materiale + transferuri între UAP  = 71,20 miilei + 58.01- Programe FEN = 27.582,46 miilei + Programe PNRR = 4.092,58 miilei , ch. capital = 1,00 miilei;
 2. Cap. 67.02 – cultură, recreere şi religie – în sumă de 2.300,10 miilei , din care = 846,30 miilei – ch. pers, ch. materiale 793,80 miilei,+ transferuri intre UAP -51- 320,00 miil, asociații și fundații – 59.11 – alte cheltuieli  – 80,00 miilei, cheltuieli capital  0,00 miil + Programe PNRR = 260,00 miilei ;

– Bibliotecă (67.02.03.02) = 320,00 miilei,

– Casa de cultură (67.02.03.06) Total = 754,35 miilei ;

– Sport  67.02.05.01  – 328,00 miilei;

– Tineret 67.02.05.02 – 40,00 miilei,

Sera -67.02.05.03  Total = 857,75 miilei .

 1. Cap. 68.02 -Cheltuielile pentru asistenţă socială – se stabilesc în suma de 7.563,73 mii lei, ch.personal – 4.734,03 miilei, chelt. materiale – 618,10 miilei , asistenta sociala -57.02.01= 2.211,60 miilei – pe subcapitole:
 2. a) asitență acordată personaelor în vârstă = 43,00 miilei ( 68.02.04).
 3. b) asistență socială în caz de invaliditate  = 437,50 miilei, – (68.02.05.02);
 4. c) asistenta sociala pentru familie și copii =   40,00 miilei  (68.02.06)
 5. d) unitati de asistenta medico-sociale  =  447,61 miilei  (68.02.12)
 6. e) ajutor social                                              =     70,00 miilei  (68.02.15)
 7. f) alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale =  525,62 miilei (68.02.50);
 8. Cap.69.02– servicii si dezvoltare publica,locuinte = 19.230,44 miilei din care: (15.700,15 miilei = 70.02 locuinte + 3.530,29 miilei – 74.02- protectia mediului) .

Structura 74.02:= 3.530,29 miilei

–  Protectia mediului (74.02) = 3.530,29 miilei:- din care : cheltuieli materiale în sumă de 1.912,00 miilei ,  Programe PNRR = 1.618,29 miilei.

La alte actiuni economice  80.02.01.06 -Prevenirea si combaterea inundatiilor = 7,50 miilei.

8.Cap. 84.02 – Cheltuieli privind străzile în sumă de 4.069,88 miilei, sumă ce cuprinde: cheltuieli de personal în sumă de 1.673,30 miilei , cheltuieli materiale în sumă de 2.390,58 miilei,  cheltuieli de capital  6,00 miilei .

 1. Cap. 87.02 – Alte acțiuni economice în sumă de 103,38 miilei, sumă ce cuprinde: cheltuieli de personal în sumă de 63,38 miilei , cheltuieli materiale în sumă de 40,00 miilei.

 SECTIUNE DEZVOLTARE :

–  Total cheltuieli (49.02) = 68.245,24 miilei:- (Programe FEN – 58 55.473,87miilei + Programe PNRR – 61 8.039,97 miilei , active nefinanciare – 714.731,40 miilei ), astfel :

– Autorități publice  – 51.024.351,00 miilei ;

– Ordine publică  – 61.02494,10 miilei ;

-Învățământ  – 65.0214.939,66 miilei ;

– Sănătate – 66.0231.676,04 miilei ;

– Cultură- religie- 67.02260,00 miilei ;

– Serv dezv.publica locuinte- 70.0214.900,15 miilei ;

– Protectia mediului  – 74.021.618,29 miilei ;

– Transporturi / strazi- 84.026,00 miilei ;

Art.3: Se aprobă bugetul Institutiilor Publice, finanţate din venituri proprii şi subv. (SF+SD) , lista de investitii Anexa 2  ; sumă de  58.942,10 miilei  la partea de venituri și in suma de 60.871,37 miilei  la partea de cheltuieli , iar suma  de 2.406,26 miilei lei- rezultata din excedentul  bugetul Institutiilor Publice , finanţate din venituri proprii şi subv. la sfarsitul exercitiul financiar 2022 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de  functionare / dezvoltare a  bugetului local 2023.

Cheltuielile sunt structurate astfel:

-cheltuieli  personal  = 37.400,25  miilei;

 cheltuieli materiale =20.689,86 miilei;

alte cheltuieli – 59    = 290,00 miilei ;

–  operatiuni financiare = 85,00 miilei ;

–  cheltuieli  de capital = 2.406,26 miilei.

Sumele prevăzute în acest buget cuprind următoarele activităţi:

           – Evid.  pop. 54.10 – total 461,92 miilei , din care:  chelt. pers.  430,92 miilei , și 31,00 miilei ch.materiale.

-Învățământ (cap.65.10 ) in suma de  669,32  miilei,din care – chelt. pers. 212,17 miilei , si 451,65 miilei ch.materiale, -cheltuieli de capital în sumă de  5,50  miilei.

-Sanatate (cap.66.10) in suma de  46.727,00 miilei –  din care  cheltuieli de personal in suma de   33.700,00 miilei, cheltuieli materiale in suma de 12.440,00  miileialte cheltuieli = 290,00 miilei si  297,00 miilei cheltuieli de capital.

– Cultura , recreere , religie 67.10 – total 708,34 miilei  chelt. pers.  489,10 miilei și  219,24 miilei ch. mat.

– Locuinte , servicii, dezvoltare publica 70.10   Piata/ SPA – total 1.922,18 miilei  chelt. pers.324,82 miilei si 1.597,26 miilei ch. materiale

Protectia  mediului (74.10) – în sumă de 5.859,00  miilei din care : – cheltuieli de personal în sumă de 2.054,00 miilei, cheltuieli materiale în sumă de 3.720,00 miilei,  operatiuni financiare- în sumă de 85,00  miilei cheltuieli de capital în sumă de 0,00  miilei.

Păsuni (83.10) – în sumă de 4.523,61  miilei din care:- cheltuieli de personal în sumă de 189,14 miilei, cheltuieli materiale în sumă de 2.230,71 miilei, cheltuieli de capital în sumă de 2.103,76 miilei.

Art.4: Se aprobă Lista de investiții  a Bugetului Local  al Municipiului Toplita  pe anul 2023  în sumă de 4.731,40 miilei – atât la venituri cât și la cheltuieli, lista programelor de investiții fonduri europene nerambursabile în suma de 55.473,87 miilei atât la venituri cât și la cheltuieli, lista cu programe de investiții  fonduri nerambursabile  PNRR  în sumă de 8.039,97 miilei atât la venituri cât și la cheltuieli și lista de investiții a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțila din venituri proprii în sumă de 2.406,26 miilei atât la venituri cât și la cheltuieli.

Art.5: Cu data intrării în vigoare a prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2023.

Art.6: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – județul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției Buget-finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului și se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului: www.primariatoplita.ro.

Topliţa, la  02.02.2023.

PRESEDINTE SEDINTA,                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA           SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                        CIOBANU MIHAI

 

Anexe buget
Sari la conținut