HOTĂRÂREA NR. 27/2022 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 2354/2019 încheiat cu Szarvas Tünde – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița situat în str. Secu nr. 32

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 18 februarie 2022,

  Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  34/11.02.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  5106/14.02.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 2354/2019 încheiat cu Szarvas Tünde – chiriaș  în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița situat în str. Secu nr. 32;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 27/2022;

–  Cererea  nr. 3733/02.02.022 a chiriașului prin care solicită modificarea  contractului de închiriere;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Certificatul de căsătorie seria C10 nr. 040940;

– HCL nr. 8/2019 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere a spaţiului cu destinaţie de locuinţă – casă situată în municipiul Topliţa, str.Secu,nr. 32,  pe numele doamnei Szarvas Tündeca urmare a decesului fostului titular Szarvas Janos;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se  aprobă modificarea  prin act adițional a contractului  de  închiriere nr. 2354/31.01.2019 aferent spațiului cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița, situat la adresa str. Secu, nr. 32, în sensul modificării numelui titularului contractului de închiriere din Szarvas Tünde în Czirak Tünde, ca urmare a căsătoriei.

Art.2: Se împuterniceşte primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificarea aprobată conform art. 1 din prezenta.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:  direcția buget finanțe și compartimentul spațiu locativ.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art.3, chiriașului Czirak Tünde prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 18.02.2022

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                            CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BELA                          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut