HOTĂRÂREA NR. 264 / 2023 Privind utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2022 pentru acoperirea temporară a golului de casă a bugetului local – secţiunea de dezvoltare pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.12.2023;

Având în vedere :

– Referat de aprobare nr. 271/28.12.2023;

– Raportul de specialitate nr. 50854/28.12.2023 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate al primarului;

– Proiectul de hotărâre privind  utilizarea sumei  de 2.000.000,00 lei rezultată din excedentul  Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2022 pentru acoperirea temporară a golului de casă a bugetului local – secţiunea de funcţionare pe anul 2023;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 279/2023;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată, –  art. 13, art. 58 alin. (1) lit. „b”, art. 70, art. 71 alin. (4) ;

–    Ordin MFP nr. 5389/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023 – cap. V – Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale – pct. 5.14;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2023 privind aprobarea Bugetului  General al UAT Municipiul Toplita pe 2023, cu rectificările ulterioare;

– Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată – art. 6, art. 67 alin. 1 lit ”d” ;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr.154/2012 privind aprobarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări aduse prin Legea nr. 29/2011:

– Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuţiilor purtate în  cadrul şedinţei,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.1 şi 2 lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139 alin. 3, lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196, alin. 1 lit. a, art. 198 art. 199 si art. 197 alin.1 ,alin. 2 si alin. 4   din O.U.G. nr. 57/2019 Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

              Art.1: (1) Se  aprobă  utilizarea  sumei  de 2.000.000,00 lei rezultată din excedentul  Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2022 pentru acoperirea temporară a golului de casă a bugetului local  – secţiunea de dezvoltare,  în exerciţiul financiar 2023.

(2) Suma de la alin. 1 se virează din contul 82.A.98.00.00 „Excedent” în contul de venituri ale bugetului local 21.A.40.13.00 ” Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare”.

             Art.2:  Cu data adoptării hotărârii, se abrogă Hotărârea nr. 2/2023 a Consiliului local al municipiului Toplița.

             Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita , prin:  directia  Buget – Finante  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.4: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului , AJFP Harghita DGRFP Braşov  şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa, la  28.12.2023.

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                      CONTASEMNEAZA PENTRU  LEGALITATE,

 CONSILIER,  HIRIȘCĂU HORAȚIU      SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

                          SEVER NICU

Sari la conținut