HOTĂRÂREA NR. 264 / 2023 Privind utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2022 pentru acoperirea temporară a golului de casă a bugetului local – secţiunea de dezvoltare pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.12.2023;

Având în vedere :

– Referat de aprobare nr. 271/28.12.2023;

– Raportul de specialitate nr. 50854/28.12.2023 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate al primarului;

– Proiectul de hotărâre privind  utilizarea sumei  de 2.000.000,00 lei rezultată din excedentul  Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2022 pentru acoperirea temporară a golului de casă a bugetului local – secţiunea de funcţionare pe anul 2023;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 279/2023;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată, –  art. 13, art. 58 alin. (1) lit. „b”, art. 70, art. 71 alin. (4) ;

–    Ordin MFP nr. 5389/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023 – cap. V – Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale – pct. 5.14;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2023 privind aprobarea Bugetului  General al UAT Municipiul Toplita pe 2023, cu rectificările ulterioare;

– Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată – art. 6, art. 67 alin. 1 lit ”d” ;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr.154/2012 privind aprobarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări aduse prin Legea nr. 29/2011:

– Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuţiilor purtate în  cadrul şedinţei,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.1 şi 2 lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139 alin. 3, lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196, alin. 1 lit. a, art. 198 art. 199 si art. 197 alin.1 ,alin. 2 si alin. 4   din O.U.G. nr. 57/2019 Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

              Art.1: (1) Se  aprobă  utilizarea  sumei  de 2.000.000,00 lei rezultată din excedentul  Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2022 pentru acoperirea temporară a golului de casă a bugetului local  – secţiunea de dezvoltare,  în exerciţiul financiar 2023.

(2) Suma de la alin. 1 se virează din contul 82.A.98.00.00 „Excedent” în contul de venituri ale bugetului local 21.A.40.13.00 ” Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare”.

             Art.2:  Cu data adoptării hotărârii, se abrogă Hotărârea nr. 2/2023 a Consiliului local al municipiului Toplița.

             Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita , prin:  directia  Buget – Finante  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.4: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului , AJFP Harghita DGRFP Braşov  şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa, la  28.12.2023.

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                      CONTASEMNEAZA PENTRU  LEGALITATE,

 CONSILIER,  HIRIȘCĂU HORAȚIU      SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

                          SEVER NICU

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut