HOTĂRÂREA NR. 260/2023 Privind aprobarea modificării salariilor de bază a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița și din cadrul Serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.12.2023.  

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  268/21.12.2023;

– Raportul de specialitate nr. 50371/21.12.2023 al Serviciului de Resurse Umane;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea salariilor de bază a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița și din cadrul Serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 275/2023;

– Hotărârea nr. 106/2020 a Consiliului local al municipiului Toplița, privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița, modificată prin Hotărârea nr. 119/2020 a Consiliului local al municipiului Toplița;

– Hotărârea nr. 208/2018 a Consiliului local al municipiului Toplița privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de spacialitate al Primarului Municipiului Toplița și din Serviciile publice din subordinea Consiliului local al Municipiului Toplița, modificată prin Hotărârea nr. 19/2019 a Consiliului local al municipiului Toplița;

Ținând cont de:

– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată – art. 3 alin. 4, art. 6, art. 11 alin. 1-4;

– Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată și modificată – art. 10;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 154 alin. 1-4, art. 417 alin. 2, art. 552 alin. 1;

– OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene – art. I alin. 1-2;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c , alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1: Se aprobă modificarea, prin majorare cu 5% a salariilor de bază a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița și din cadrul Serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Toplița, începând cu data de 1 ianuarie 2024.

          Art.2: Majorarea de la art. 1 se aplică la nivelul salariilor de bază a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița și din cadrul Serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Toplița acordat pentru luna decembrie 2023.

          Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: Serviciul Resurse Umane și Direcția buget-finanțe.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe, Serviciului Resurse Umane şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.          

Topliţa la, 28.12.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                      CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  HIRIȘCĂU HORAȚIU     SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

                       SEVER NICU

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut