HOTĂRÂREA NR. 26/2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 17241/2017 încheiat cu Coszma Axinia, având ca obiect spațiu cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 18 februarie 2022,

  Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  33/11.02.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  5103/14.02.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 17241/2017 încheiat cu Coszma Axinia,  având ca obiect spațiu cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 26/2022;

–  Cererea nr. 3875/03.02.2022 a  chiriașului prin care solicită prelungirea   contractului  de închiriere;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

 Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se  aprobă  prelungirea duratei contractului de  închiriere  nr. 17241/2017, modificat prin acte adiționale, chiriașului  Coszma Axinia, aferent spațiului cu destinație de locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița – domeniul public, situat la adresa str. Tîrgului, nr. 3/A, bl. B, ap.6, pe o perioadă de 1 an începând din data de 16.03.2022.

Art.2: Se împuterniceşte primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin: direcția buget finanțe și compartimentul spațiu locativ.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, chiriașului Coszma Axinia prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 18.02.2022

      

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BELA                    SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut