HOTĂRÂREA NR. 258/2023 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui imobil, reprezentând două construcții în suprafață de 75 mp și teren aferent în suprafață de 95 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat la adresa str. Secu nr, 23, înscris în CF nr. 57028 Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 22.12.2023;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  264/15.12.2023;

– Raportul de specialitate nr.  49315/15.12.2023;

– Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, a unui imobil, reprezentând două construcții în suprafață de 75 mp și teren aferent în suprafață de  95 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat la adresa str. Secu nr, 23, înscris în CF nr. 57028 Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 273/2023;

– Solicitarea SC Optica Optofarm SRL înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 42119/08.11.2023;

– CF nr. 57028 Toplița – imobil aflat în domeniul public al municipiului Toplița;

– Certificat de nomenclatură stradală și adresă nr. 49178/14.12.2023;

– Fișa mijlocului fix din care rezultă valoarea de inventar de 13512 lei a imobilului – teren, respectiv 23,54 lei/mp.

Ținând cont de:

– Partea V – Titlul I – Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – secțiunea a IV – Închirierea bunurilor proprietate publică –  art. 332 – 334 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 1777 și urm.;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 28 alin. 3;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c , alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1:  Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui imobil, reprezentând două construcții în suprafață de 75 mp și teren aferent în suprafață de  95 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat la adresa str. Secu nr. 23, înscris în CF nr. 57028 Toplița, conform planului de situație anexat, în următoarele condiții:

  1. imobilul – construcții (C1 și C2) – în suprafață de 75 mp. și teren aferent în intravilan în suprafață de 95 mp., este înscris în domeniul public al municipiului Toplița, conform CF nr. 57028 Toplița, este situat la adresa str. Secu nr. 23, conform planului de situație anexat;
  2. valoarea de inventar a imobilului – teren este de 13512 lei, respectiv 23,54 lei/mp;
  3. destinația bunului care face obiectul închirierii: desfășurarea de activități comerciale;
  4.   durata închirierii : 10 ani;
  5. prețul minim al închirierii : 770 lei/lună.

          Art.2: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 49302/15.12.2023 privind scoaterea la licitație, în vederea închirierii imobilului – construcții C1 și C2 în suprafață de 75 mp și a terenului aferent în suprafață de 95 mp., înscris în CF nr.57028 Toplița, aparținând domeniului public al municipiului Toplița, situat  la adresa:  Str. Secu  nr .23, conform planului de situație  anexat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.          

Topliţa la, 22.12.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                      CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  HIRIȘCĂU HORAȚIU       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

       SEVER NICU

HOT258 ANEXA - DOCUMENTATIE ATRIBUIRE

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut