HOTĂRÂREA NR. 256 / 2023 Privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele aflate în fondul locativ al Municipiului Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 22.12.2023;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  261/13.12.2023;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 49103/14.12.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea prelungirii duratei unor contracte  de închiriere pentru chiriașii din locuințele aflate în fondul locativ al Municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 271/2023;

–  Cererile  chiriașilor din anexă prin care solicită prelungirea  contractelor  de închiriere;

–  Procesul verbal nr. 11/13.12.2023 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

– OUG nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere prin acte adiționale pentru chiriașii din  locuințele aflate în fondul locativ al Municipiului Toplița, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data scadentă a acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.   

Art.2: Se împuterniceşte Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea  actelor adiționale la contractele  inițiale.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiul Toplița prin: responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celui de la   art. 3, chiriașilor din anexă prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  22.12.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                     CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU      SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

                           SEVER NICU

anexa 256

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut