HOTǍRÂREA NR. 250/2023 Privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru partida de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supune procedurii licitației, în scopul valorificării

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 22.12.2023;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 256/11.12.2023;

– Raportul de specialitate nr. 48508/11.12.2023 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ;

– Proiectul de hotărâre privind prețul de pornire la licitație pentru partida de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supune procedurii licitației, în scopul valorificării;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 265/2023;

– Contractul de Servicii Silvice nr. 310/2017, Actul Adițional nr.7361/28.11.2022 încheiat între Direcția Silvică Harghita și Municipiul Toplița.

– Amenajamentele silvice  întocmite  pentru suprafața de pădure, proprietate a municipiului Toplița;

–  APV nr.: 10522, înaintat de Ocolul Silvic Toplița cu adresa nr. 10298/20.11.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 44186/20.11.2023;

Ținând cont de :

–  HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, modificată – art. 1 lit. q, art. 20 alin. 5;

–  HCL a municipiului Toplita nr 64/2023 aprobarea  Regulamentului de valorificare  a masei lemnoase din  fondul forestier proprietatea  publică şi privată, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, proprietate a municipiului Topliţa, administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa– art. 1 lit. p, art. 18 alin. 4;

–   HCL a municipiului Toplita nr.10/2023 privind aprobarea menținerii prețurilor de referință  pentru anul 2023, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița, la nivelul prețurilor de referință aferente anului 2019, aprobate prin HCL nr. 202/2018;

–  HCL a municipiului Toplita nr. 53/2023 privind aprobarea repartizării pe destinații a volumului de masă lemnoasă,  proprietate a municipiului Toplița și administrată de Consiliul Local Toplița, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2023,

–  Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 286 si art. 287 lit. b;

– HCL a municipiului Toplita nr. 154/2012- privind aprobarea Statului U.A.T. Toplița;

– Cartea Europeana a Autonomiei Locale adoptata la Strasbourg, ratificata prin Legea 199/1997;

– Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1şi 2, lit.c si d, alin..6, lit.a si lit.b, alin. 7  lit.r, art.139  alin 1, alin.3 lit.g coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art.198, art.199 si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ, modificată,

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art.1: Se aprobă prețul de pornire la licitație pentru partida de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița – administrat de Consiliul local Toplița, ce se supune procedurii licitației, în scopul valorificării, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: primarul municipiului Toplita prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița;  Direcția buget finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarul municipiului, celor mentionaţi la art.2, Ocolului Silvic Toplița prin grija Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul primăriei municipiului Toplița  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 22.12.2023. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI      Contrasemnează pentru legalitate 

CONSILIER – HIRIȘCĂU          Secretar general UAT

HORAȚIU SEVER NICU            CIOBANU MIHAI IULIAN

 

anexa 250
Sari la conținut