HOTĂRÂREA NR. 25/2024 Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 217/2023 a Consiliului local al municipiului Toplița referitoare la constituirea unei comisii mixte în vederea analizării veniturilor și cheltuielilor Municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 februarie 2024,

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 29/20.02.2024;

– Raportul de specialitate nr. 7501/21.02.2024;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 217/2023 a Consiliului local al municipiului Toplița referitoare la constituirea unei comisii mixte în vederea analizării veniturilor și cheltuielilor Municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 27/2024;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 217/2023 privind aprobarea constituirii unei comisii mixte în vederea analizării veniturilor și cheltuielilor Municipiului Toplița, precum și Dispoziția Primarului nr. 962/10.11.2023 privind desemnarea domnului Rugină Dan Ciprian – administrator public, ca membru în Comisia mixtă pentru analizarea veniturilor și cheltuielilor Municipiului Toplița;

– Adresele Comisiei mixte, înregistrate la Primăria municipiului Toplița sub nr. 5787/12.02.2024 și nr. 7144/20.02.2024;

Ținând cont de:

– OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, modificată – art. 127 alin. 3;

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, precum și Normele Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Toplița;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată – art. 47, art. 59;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 14, art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.I: Alin. 1 al art. 4 din Hotărârea nr. 217/2023 a Consiliului local al municipiului Toplița privind aprobarea constituirii unei comisii mixte în vederea analizării veniturilor și cheltuielilor Municipiului Toplița, se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Comisia mixtă își desfășoară activitatea în perioada 15 noiembrie 2023 – 31 martie 2024.

Art.II: Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 217/2023 a Consiliului local al municipiului Toplița privind aprobarea constituirii unei comisii mixte în vederea analizării veniturilor și cheltuielilor Municipiului Toplița, rămân neschimbate și aplicabile.

Art.III: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se însărcinează membrii comisiei constituite conform art. 1 la Hotărârii nr. 217/2023 a Consiliului local al municipiului Toplița.

Art.IV: Hotărârea se comunică: Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei mixte și se publică pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro.

Toplița la 29.02.2024.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                     Contrasemnează pentru legalitate – Secretar,

 CONSILIER  – MAN CĂLIN CONSTANTIN            CIOBANU   MIHAI IULIAN

Sari la conținut