HOTĂRÂREA NR. 25/2022 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 11148/2015 încheiat cu Coman Otilia Monica – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 18 februarie 2022,

  Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  32/11.02.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  5094/14.02.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 11148/2015 încheiat cu Coman Otilia Monica – chiriaș  din spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 25/2022;

–  Cererea  nr. 3963/03.02.022 a chiriașului prin care solicită modificarea  contractului de închiriere;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Certificatul de deces seria D11 nr. 783970;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: (1) Se  aprobă prelungirea duratei contractului  de  închiriere nr. 11148/27.08.2015, modificat prin acte adiționale, încheiat cu Coman Otilia Monica, aferent spațiului cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița – domeniul public, situat la adresa str. Tîrgului, nr. 3/A, bl. B, ap.12, pe o perioadă de 1 an începând din data de 01.03.2022.

             (2) Se aprobă modificarea componenței membrilor familiei care vor folosi locuința împreună cu titularul contractului, prin eliminarea din cadrul acesteia a doamnei Stan Maria – mama titularului de contract, ca urmare a decesului acesteia.

Art.2: Se împuterniceşte primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1 din prezenta.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:  direcția buget finanțe și compartimentul spațiu locativ.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art.3, chiriașului Coman Otilia Monica prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  18.02.2022

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BELA                         SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut