HOTĂRÂREA NR. 248/2023 Privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică (sau privată) a U.A.T. Municipiul Toplița, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 22.12.2023;

Având în vedere :

–  Referat de aprobare  nr. 243/14.11.2023;

– Raportul de specialitate nr. 40469/27.10.2023;

– Proiectul de hotărâre privind Regulamentul referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică (sau privată) a U.A.T. Municipiul Toplița, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 263/2023;

– Adresa transmisă de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații înregistrat la Primăria Municipiului Toplița nr.40.078/2023;

– Anunțul public nr. 43778 / 17.11.2023.

Ținând cont de prevederile:

– Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, modificată – art. 6 alin. 11;

– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, modificată;

– Legea  nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, modificată;

– Legea  nr. 175/2022 privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix;

– Legea  nr. 109/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor;

– Decizia nr. 997/2018 a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unității Administrativ Teritoriale;

–  Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, 2 lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „c”, alin. 7, lit. m, lit. n și lit. s , art. 139 alin. 3, lit. „c”, ”g”, art. 196 alin. 1 lit. „a” , art. 198, art. 199 si art. 196  alin. 1, alin. 2 si alin. 4  din OUG nr. 57/2019, modificată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Se aprobă Regulamentul referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică (sau privată) a U.A.T. Municipiul Toplița, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

ART.2. Cu data adoptării Hotărârii, se abrogă Hotărârea nr. 18/2014 a Consiliului local al municipiului Toplița referitoare la aprobarea  Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică / privată a municipiului Topliţa  în vederea instalării,întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a  elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură , precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.

ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor Hotărârii se încredințează Primarul municipiului Toplița, prin Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului.

ART.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Toplița  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Toplita, la 22.12.2023.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate – SECRETAR GENERAL

Consilier – HIRIȘCĂU                   CIOBANU MIHAI – IULIAN

HORAȚIU SEVER NICU

anexa 248

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut