HOTǍRÂREA NR. 247/2023 Privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul 2024, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 22.12.2023;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 245/28.11.2023;

– Raportul de specialitate nr. 45827/04.12.2023 al serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ;

– Proiectul de hotărâre privind prețurile de referință  pentru anul 2024, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 262/2023;

– Contractul de Administrare nr.15/2013 încheiat între Direcția Silvică Harghita și municipIul Toplița, modificat – actul adițional nr. 8047/18.12.2023, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 49577/18.12.2023;

– Contractul de Servicii Silvice nr. 310/2017 încheiat între Direcția Silvică Harghita și municipiul Toplița modificat – actul adițional nr. 8049/18.12.2023, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 49580/18.12.2023;

– Contractul de Administrare nr. 311/2017 încheiat între Direcția Silvică Harghita  şi Municipiul Topliţa modificat – actul adițional nr. 8048/18.12.2023, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 49578/18.12.2023;

– Adresa nr. 10239/17.11.2023 înaintată de Ocolul Silvic Toplița, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 44031/20.11.2023 – comunicare Decizia Directorului General al RNP – Romsilva nr. 308/16.10.2023;

Ținând cont de :

– Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată și modificată;

– Ordinul nr. 264/1999 pentru aprobarea Normelor silvice privind gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier național;

–  HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, modificată – art. 1 lit. r din anexa – Regulament;

– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Toplița nr. 64/2023 privind aprobarea  Regulamentului de valorificare  a masei lemnoase din  fondul forestier proprietatea  publică şi privată, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, proprietate a municipiului Topliţa, administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa – art 1 lit. q din anexa;

–  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Toplita nr. 10/2023 privind aprobarea menținerii prețurilor de referință  pentru anul 2023, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița, la nivelul prețurilor de referință aferente anului 2019, aprobate prin HCL nr. 202/2018;

– OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, modificat – art. 286  alin. 1, alin.  4 și art. 287 lit. b;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Toplita nr. 154/2012  privind aprobarea Statului U.A.T. Toplița

– Cartea Europeana a Autonomiei Locale adoptata la Strasbourg, ratificata prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, modificată;

– Legea nr. 52/2003- republicată, privind transparența decizională în administrația publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1şi 2, lit.c si d, alin.6,lit.a si lit.b, alin. 7  lit.r, art.139  alin 1, alin.3 lit.g coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art.198, art.199 si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ, modificată,

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art.1:  Se aprobă prețurile de referință  pentru anul 2024, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița, administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița, conform anexelor 1-5.

Art.2: Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: Primarul municipiului Toplita prin Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului, Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor, Direcției buget-finanțe, Ocolului Silvic Toplita prin grija Serviciului Agricol, Cadstru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 22.12.2023. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                  Contrasemnează pentru legalitate – Secretar general UAT

CONSILIER –  HIRIȘCĂU                       CIOBANU MIHAI IULIAN

HORAȚIU SEVER NICU

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut