HOTǍRÂREA NR. 247/2023 Privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul 2024, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 22.12.2023;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 245/28.11.2023;

– Raportul de specialitate nr. 45827/04.12.2023 al serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ;

– Proiectul de hotărâre privind prețurile de referință  pentru anul 2024, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 262/2023;

– Contractul de Administrare nr.15/2013 încheiat între Direcția Silvică Harghita și municipIul Toplița, modificat – actul adițional nr. 8047/18.12.2023, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 49577/18.12.2023;

– Contractul de Servicii Silvice nr. 310/2017 încheiat între Direcția Silvică Harghita și municipiul Toplița modificat – actul adițional nr. 8049/18.12.2023, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 49580/18.12.2023;

– Contractul de Administrare nr. 311/2017 încheiat între Direcția Silvică Harghita  şi Municipiul Topliţa modificat – actul adițional nr. 8048/18.12.2023, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 49578/18.12.2023;

– Adresa nr. 10239/17.11.2023 înaintată de Ocolul Silvic Toplița, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 44031/20.11.2023 – comunicare Decizia Directorului General al RNP – Romsilva nr. 308/16.10.2023;

Ținând cont de :

– Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată și modificată;

– Ordinul nr. 264/1999 pentru aprobarea Normelor silvice privind gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier național;

–  HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, modificată – art. 1 lit. r din anexa – Regulament;

– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Toplița nr. 64/2023 privind aprobarea  Regulamentului de valorificare  a masei lemnoase din  fondul forestier proprietatea  publică şi privată, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, proprietate a municipiului Topliţa, administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa – art 1 lit. q din anexa;

–  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Toplita nr. 10/2023 privind aprobarea menținerii prețurilor de referință  pentru anul 2023, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița, la nivelul prețurilor de referință aferente anului 2019, aprobate prin HCL nr. 202/2018;

– OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, modificat – art. 286  alin. 1, alin.  4 și art. 287 lit. b;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Toplita nr. 154/2012  privind aprobarea Statului U.A.T. Toplița

– Cartea Europeana a Autonomiei Locale adoptata la Strasbourg, ratificata prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, modificată;

– Legea nr. 52/2003- republicată, privind transparența decizională în administrația publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1şi 2, lit.c si d, alin.6,lit.a si lit.b, alin. 7  lit.r, art.139  alin 1, alin.3 lit.g coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art.198, art.199 si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ, modificată,

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art.1:  Se aprobă prețurile de referință  pentru anul 2024, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița, administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița, conform anexelor 1-5.

Art.2: Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: Primarul municipiului Toplita prin Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului, Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor, Direcției buget-finanțe, Ocolului Silvic Toplita prin grija Serviciului Agricol, Cadstru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 22.12.2023. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                  Contrasemnează pentru legalitate – Secretar general UAT

CONSILIER –  HIRIȘCĂU                       CIOBANU MIHAI IULIAN

HORAȚIU SEVER NICU

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut