HOTĂRÂREA NR. 246/2023 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2023 prin diminuare cu 16.334,13 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 20 decembrie 2023,

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 266/20.12.2023;

– Raportul de specialitate nr. 50034/20.12.2023 al Direcţiei Buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2023 prin diminuare cu 16.334,13 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate al consiliului local nr. 261/2023;

– Contul de execuție al bugetului local – secțiunea funcționare și dezvoltare, la data de 15.12.2023;

– Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 19/05.12.2023;

– Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 23/13.12.2023;

– Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 27/19.12.2023;

– Situația privind impozitul pe venit din cota defalcată pentru echilibrarea bugetelor locale încasate suplimentar în anul 2023;

– Dispoziția Primarului nr. 1431/2023 privind modificarea bugetului local prin virare de credite în cadrul aceslorași capitole bugetare;

– Dispoziția Primarului nr. 1451/2023 privind rectificarea și modificarea bugetului local, aprobat pentru anul 2023;

– Dispoziția Primarului nr. 1455/2023 privind modificarea bugetului local prin virarede crediteîn cadrul acelorași capitole bugetare;

– Convenția de împrumut nr. 387063/08.12.2023 încheiat cu Ministerul Finanțelor, înregistrată sub nr. 44992/24.11.2023;

– Cerere de prefinanțare înregistrată sub nr. 45016/24.11.2023 referitoare la proiectul Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita;

– Cerere de prefinanțare înregistrată sub nr. 45618/29.11.2023 referitoare la proiectul Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea  clădirilor C2 și C3 în cadrul Colegiului Național Mihai Eminescu din municipiul Toplița, județul Harghita;

– Cerere de prefinanțare înregistrată sub nr. 39661/20.10.2023 referitoare la proiectul Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita;

– Cerere de prefinanțare înregistrată sub nr. 45149/27.11.2023 referitoare la proiectul Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplița, județul Harghita;

– Cerere de transfer înregistrată sub nr. 41084/01.11.2023 referitoare la proiectul Renovarea energetică a spitalului municipal Toplița;

– Cerere de transfer înregistrată sub nr. 41081/01.11.2023 referitoare la proiectul Renovarea energetică Primăriei, Consiliului local, Bibliotecii și Casei de cultră din municipiul Toplița;

– Cerere de transfer înregistrată sub nr. 48465/11.12.2023 referitoare la proiectul Construire locuințe nZeb Plus pentru tineri în  municipal Toplița – str. Sportivilor nr. 5;

– Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 10998/19.12.2023, înregistrată sub nr. 50024/20.12.2023;

Ținând cont de:

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2, art. 26;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizată;

– Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

– Legea bugetului asigurărilor sociale de  stat pe anul 2023 nr. 369/2022;

– HG nr. 1183/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unități administrativ-teritoriale – nr. 1442 din Anexă;

– HG nr. 1255/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelornormative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma dezbaterilor în cadul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: (1) Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2023, prin diminuare cu 16.334,13 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, precum și virări de credite și listele de investiții, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect.

(2) În urma rectificării prezvăzute de la alin. 1, se aprobă rectificarea bugetului împrumuturilor interne cu suma de 8.655,52 mii lei  și lista de investiții aferentă acestuia, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul proiect.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.3: Hotărârea se comunică: Instituţiei  Prefectului – Judeţul Harghita, Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la 20.12.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                  SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER – HIRIȘCĂU                       CIOBANU MIHAI  IULIAN

HORAȚIU SEVER NICU

anexa 246
Sari la conținut