HOTĂRÂREA NR. 245/2023 Privind aprobarea participării Municipiului Toplița la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și aprobarea documenteției tehnico economice nr. 48308/10.12.2023 reprezentând Deviz General și Indicatorii tehnico-economici al obiectivului de investiții ,,Creșterea eficienței energetice în cadrul Școlii Sf. Ilie – Centru”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de

11 decembrie 2023,

Având în vedere :

  • Referat de aprobare nr. 255/10.12.2023.
  • Raportul de specialitate nr. 48312/10.12.2023;
  • Proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Toplița la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și aprobarea documenteției tehnico economice nr. 48308/10.12.2023 reprezentând Deviz General și Indicatorii tehnico-economici al obiectivului de investiții ,,Creșterea eficienței energetice în cadrul Școlii Sf. Ilie – Centru;
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 260/2023 ;

Ținând cont de:

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

– HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată;

– Ordin  nr. 2057/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, modificat prin Ordinul nr. 2641/2023– art. 12 lit. h din Anexă;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

–   Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (2)  lit. b și lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă participarea la finanțare a Municipiului Toplița în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice.

             Art.2 – Se aprobă depunerea proiectului cu titlul “Creșterea eficienței energetice în cadrul Școlii Sf. Ilie – Centru”.

Art.3 – Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare în sumă de 4.034.400 lei (fără TVA), respectiv 4.794.938,43 lei (cu TVA) aferente cheltuielilor eligibile în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, pentru proiectul cu titlul “Creșterea eficienței energetice în cadrul Școlii Sf. Ilie – Centru”.

Art.4 – Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 0 lei, pentru proiectul cu titlul “Creșterea eficienței energetice în cadrul Școlii Sf. Ilie – Centru”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 – Se aprobă documentația tehnico-economică nr. 48308/10.12.2023 reprezentând devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul cu titlul „Creșterea eficienței energetice în cadrul Școlii Sf. Ilie – Centru”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.6 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

    Art.7 – Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului  investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 10.12.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU       SECRETAR GENERAL UAT

                     SEVER NICU                                CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa 245
Sari la conținut