HOTĂRÂREA NR. 236/2023 Privind aprobarea Stategiei de Transformare Digitală realizată în cadrul proiectului POCA „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiul Toplița” cod SIPOCA/MySMIS: 1227/154959

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2023, 

Având în vedere :

– Referatul  de aprobare al Primarului Municipiului Toplița nr. 241/14.11.2023;

– Raportul de specialitate nr. 43190/14.11.2023 al Administratorului Public- Manager de proiect;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării Stategiei de Transformare Digitală realizată în cadrul proiectului POCA „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiul Toplița” cod SIPOCA/MySMIS: 1227/154959;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 251/2023;

–  Anunțul public nr.  43749/16.11.2023;

-Contractul de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 701/04.05.2022 și anexele acestuia pentru implementarea proiectului cu titlul „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiul Toplița” cod SIPOCA/MySMIS:1227/154959;

– Contractul de prestări servicii nr. 27461/18.07.2023 încheiat cu SC KPMG ADVISORY SRL;

Ținând cont de:

– HG nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Agenda Digitală a României 2020;

– Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei naționale de interoperabilitate;

– OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, modificată;

– HG nr. 922/2010 privind organizarea şi funcționarea Punctului de contact unic electronic, modificată;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1), alin. (2) lit.a, lit. b, si lit. d,  alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă Stategia de Transformare Digitală realizată în cadrul proiectului POCA „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiul Toplița” cod SIPOCA/MySMIS: 1227/154959, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Toplița, prin direcția buget-finanțe, biroul investiții și serviciul de resurse umane.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Direcției buget-finanțe, Biroului investiții, Serviciului resurse umane, Administratorului public şi se aduce la cunoştinţă prin afișare și  publicarea pe pagina web a municipiului.

Toplița la, 28.11.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

             SEVER NICU

ANEXA
Sari la conținut