HOTĂRÂREA NR. 229 / 2023 Privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Sportivilor, bl. F, sc. 1, ap. 7 domnului Geza Grigore – angajat în cadrul Aqua Călimani SRL, societate comercială a cărei unic acționar este Consiliul Local

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 noiembrie 2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  239/14.11.2023;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 42866/13.11.2023;

– Proiectul de hotărâre privind repartizarea în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Sportivilor, bl. F, sc. 1, ap. 7 domnului Geza Grigore – angajat în cadrul Aqua Călimani SRL, societate comercială a cărei unic acționar este Consiliul Local;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 244/2023;

– Cererea domnului Geza Grigore nr. 14771/06.047.2023;

– Contractul individual de muncă nr. 182/01.04.2008 și Decizia nr. 01/09.08.2010 încheiat între Aqua Călimani SRL Toplița și Geza Grigore – muncitor necalificat;

– Procesul verbal al comisie sociale nr. 9/09.10.2023;

– Procesul verbal al comisie sociale nr. 10/15.11.2023;

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare – capitolul VI;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată – art. 29;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicat, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1: (1) Se aprobă repartizarea în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Sportivilor, Bl. F, sc. 1, ap. 7, domnului Geza Grigore – muncitor necalificat, angajat al Aqua Călimani SRL, societate comercială a cărei unic acționar este Consiliul Local, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii prin acordul ambelor părți,  începând cu data de 01.12.2023.

(2) Contractul de închiriere ce se va încheia va fi accesoriu la contractul individual de muncă încheiat între Aqua Călimani SRL și domnul Geza Grigore – muncitor necalificat.

Art.2: Chiria lunară se calculează conform prevederilor HG nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinație de locuință.

Art.3: Se  împuternicește primarul municipiului Toplița pentru semnarea  contractului de închiriere.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.5: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Compartimentului spațiu locativ, Aqua Călimani SRL Toplița, domnului Geza Grigore – muncitor necalificat prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.        

Topliţa la,  28.11.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER LOCAL  – HIRIȘCĂU HORAȚIU      SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

          SEVER NICU

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut