HOTĂRÂREA NR. 229/2022 Privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2022.

Având in vedere:

  • Referatul de aprobare.  235/13.12.2022.
  • Raportul de specialitate nr. 42962/15.12.2022.
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 244/2022;
  • Cererea depusă în data de 5 decembrie 2022 de către Domnul Neculai Sterică – Director executiv;

În temeiul prevederilor:

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificări şi completări ulterioare – art. 187 alin. (1), (2) lit. b), alin. 41-44, alin. (5) , alin. (8), coroborat cu prevederile art. 187 alin. (13);

– Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificări şi completări – art. 88 alin. 1 lit. ”d”, alin. 11, art. 94 alin. 21 lit. ”b”-”c”;

            – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit.d, alin. 7 lit. c, art. 139 alin. 1  coroborat cu art. 5 lit. ee, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E  : 

Art.1: (1) Se acordă mandat special doamnei CIUBUCĂ Maria-Magdolna – membru titular – Consilier superior din cadrul Primăriei municipiului Toplița (de profesie economist) în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Topliţa în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa.

(2) Se acordă mandat special domnului CIOBANU Mihai Iulian – membru titular – Secretar General al municipiului Toplița (de profesie jurist), în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Topliţa în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa.”

(3) Se acordă mandat special domnului COTFAS Mihai Cristian – membru titular – Arhitectul șef al municipiului Toplița (de profesie inginer), în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Topliţa în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa.”

Art.2: (1) Se acordă mandat special doamnei CSUTAK Eva – membru supleant – Consilier principal în cadrul Primăriei municipiului Toplița (de profesie economist), în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Topliţa în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa.

(2) Se aprobă desemnarea domnului KONDRATOVICI Ionel – membru supleant – consilier local (de profesie medic veterinar), ca și reprezentant al Consiliului Local al municipiului Topliţa în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa.

(3) Se acordă mandat special doamnei RUNCAN Carmen Alexandra – membru supleant – Consilier Principal în cadrul Primăriei municipiului Toplița (de profesie jurist), în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Topliţa în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa.

            Art.3: Cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului local nr. 11/2021 cu modificările aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr.  145/2021 și nr. 105/2022, se abrogă.

           Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa, prin administrator public, membrii desemnați la art. 1 și 2, precum şi Spitalul municipal Toplița.

          Art.5: Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Judetului Harghita, primarului Municipiului Toplita, Spitalului municipal Topliţa, persoanelor nominalizate la art. 1 și 2 şi se aduce la cunostinţă publică prin publicare pe pagina web a institutiei www.primariatoplita.ro. 

Topliţa la,  27.12.2022.

 PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA                 SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                   CIOBANU MIHAI IULIAN

Nota de rectificare HCL 229-2022

 

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut