HOTĂRÂREA NR. 217/2023 Privind aprobarea constituirii unei comisii mixte în vederea analizării veniturilor și cheltuielilor Municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 9 noiembrie 2023,

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 205/04.10.2023;

– Raportul de specialitate nr. 41635/06.11.2023;

– Proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte în vederea analizării veniturilor și cheltuielilor Municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 232/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2023 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de  9.783.688,82 lei;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 8.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată prin Legea nr. 229/2023;

Ținând cont de:

– OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, modificată – art. 127 alin. 3;

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, precum și Normele Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Toplița;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 14, art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  (1) Se constituie Comisia mixtă pentru analizarea veniturilor și cheltuielilor Municipiului Toplița, în următoarea componență nominală:

 1. Buzilă Victor Sebastian – Consilier local – Președinte
 2. Man Călin Constantin – Consilier local – Membru
 3. Bodor Attila Béla- Viceprimar – Membru
 4. Hirișcău Horațiu Sever Nicu – Consilier local- Membru
 5. Coman Ionel – Consilier local – Membru
 6. Pop Daniela Lenuța – Consilier local – Membru
 7. ____________________________ – Membru.

Art.2:  Primarul Municipiului Toplița va desemna în termen de 3 zile de la adoptarea prezentei hotărâri de către Consiliul Local Toplița, prin dispoziție, funcționarul public sau specialistul angajat al Primăriei Toplița care va face parte din Comisia mixtă.

Art.3:  Comisia mixtă constituită va avea următoarele obiective:

 1. Verificarea veniturilor și cheltuielilor Municipiului Toplița din perioada 1 octombrie 2020 – 31 decembrie 2023;
 2. Verificarea evidențelor contabile ce cuprind înregistrarea veniturile și cheltuielile Municipiului Toplița, verificarea documentelor justificative ale cheltuielilor efectuate, verificarea documentelor de casă și  extraselor de cont;
 3. Intervievarea persoanelor responsabile cu angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
 4. Intervievarea persoanelor responsabile cu Controlul financiar preventiv;
 5. Intervievarea persoanelor responsabile din compartimentele de specialitate care au întocmit/verificat referatele de necesitate, precum și a altor persoane care ar putea oferi clarificări referitoare la cheltuielile efectuate și la venituri;
 6. Întocmirea unui raport privind veniturile și cheltuielile Municipiului Toplița din perioada 1 octombrie 2020 – 31 decembrie 2023 și identificarea cauzelor care au condus la dezechilibrul bugetar;
 7. Formularea de propuneri pentru elaborarea unor bugete viitoare realiste care să asigure sustenabilitate financiară a Municipiului Toplița.

Art.4: (1) Comisia mixtă își desfășoară activitatea în perioada 15 noiembrie 2023 – 15 februarie 2024.

(2) După finalizarea activității, comisia mixtă va prezenta un raport conform obiectivelor aprobate.

Art.5: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se însărcinează primarul Municipiului Toplița și membrii comisiei nominalizați la art. 1.

Art.6: Hotărârea se comunică: Instituției  Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei mixte și se publică pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro.

Toplița la 09.11.2023.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                      Contrasemnează pentru legalitate – Secretar,

CONSILIER  – FERENCZ VLĂDUȚ IONEL             CIOBANU   MIHAI IULIAN

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut