HOTĂRÂREA NR. 217/2023 Privind aprobarea constituirii unei comisii mixte în vederea analizării veniturilor și cheltuielilor Municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 9 noiembrie 2023,

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 205/04.10.2023;

– Raportul de specialitate nr. 41635/06.11.2023;

– Proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte în vederea analizării veniturilor și cheltuielilor Municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 232/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2023 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de  9.783.688,82 lei;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 8.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată prin Legea nr. 229/2023;

Ținând cont de:

– OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, modificată – art. 127 alin. 3;

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, precum și Normele Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Toplița;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 14, art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  (1) Se constituie Comisia mixtă pentru analizarea veniturilor și cheltuielilor Municipiului Toplița, în următoarea componență nominală:

 1. Buzilă Victor Sebastian – Consilier local – Președinte
 2. Man Călin Constantin – Consilier local – Membru
 3. Bodor Attila Béla- Viceprimar – Membru
 4. Hirișcău Horațiu Sever Nicu – Consilier local- Membru
 5. Coman Ionel – Consilier local – Membru
 6. Pop Daniela Lenuța – Consilier local – Membru
 7. ____________________________ – Membru.

Art.2:  Primarul Municipiului Toplița va desemna în termen de 3 zile de la adoptarea prezentei hotărâri de către Consiliul Local Toplița, prin dispoziție, funcționarul public sau specialistul angajat al Primăriei Toplița care va face parte din Comisia mixtă.

Art.3:  Comisia mixtă constituită va avea următoarele obiective:

 1. Verificarea veniturilor și cheltuielilor Municipiului Toplița din perioada 1 octombrie 2020 – 31 decembrie 2023;
 2. Verificarea evidențelor contabile ce cuprind înregistrarea veniturile și cheltuielile Municipiului Toplița, verificarea documentelor justificative ale cheltuielilor efectuate, verificarea documentelor de casă și  extraselor de cont;
 3. Intervievarea persoanelor responsabile cu angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
 4. Intervievarea persoanelor responsabile cu Controlul financiar preventiv;
 5. Intervievarea persoanelor responsabile din compartimentele de specialitate care au întocmit/verificat referatele de necesitate, precum și a altor persoane care ar putea oferi clarificări referitoare la cheltuielile efectuate și la venituri;
 6. Întocmirea unui raport privind veniturile și cheltuielile Municipiului Toplița din perioada 1 octombrie 2020 – 31 decembrie 2023 și identificarea cauzelor care au condus la dezechilibrul bugetar;
 7. Formularea de propuneri pentru elaborarea unor bugete viitoare realiste care să asigure sustenabilitate financiară a Municipiului Toplița.

Art.4: (1) Comisia mixtă își desfășoară activitatea în perioada 15 noiembrie 2023 – 15 februarie 2024.

(2) După finalizarea activității, comisia mixtă va prezenta un raport conform obiectivelor aprobate.

Art.5: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se însărcinează primarul Municipiului Toplița și membrii comisiei nominalizați la art. 1.

Art.6: Hotărârea se comunică: Instituției  Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei mixte și se publică pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro.

Toplița la 09.11.2023.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                      Contrasemnează pentru legalitate – Secretar,

CONSILIER  – FERENCZ VLĂDUȚ IONEL             CIOBANU   MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut