HOTĂRÂREA NR. 216/2023 Privind aprobarea contractării și garantării unui împrumut în valoare de 9.783.687 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2023,

Având în vedere :

 1. a) art. 1 alin. (5), art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
 2. b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 3. c) art. 7 alin. (2), precum și art. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte;
 4. d) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) art. 61—66 și art. 76 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. g) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 și 10 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h) art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului;
 9. i) Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de:

 1. a) referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Toplița, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 223/31.10.2023;
 2. b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 40840/31.10.2023;
 3. c) viza de control financiar preventiv propriu acordată asupra acestui proiect de operațiune;
 4. d) Proiectul de hotărâre privind privind contractarea și garantarea unui împrumut în valoare de 9.783.687 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului;
 5. e) raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului Local al municipiului Toplița nr. 231/2023,

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. b), coroborate cu cele ale art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. — Se aprobă contractarea și garantarea de la Ministerul Finanțelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 9.783.687 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.

Art. 2. — Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor:

 • Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplița, județul Harghita,
 • Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita,
 • Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita,
 • Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor C2 şi C3 în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Topliţa, judeţul Harghita,

conform anexei, care face parte integrantă din prezentul proiect, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

Art. 3. — Din bugetul local al municipiului Toplița se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art. 4. — (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Toplița următoarele date:

 1. a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
 2. b) valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract;
 3. c) gradul de îndatorare al municipiului Toplița;
 4. d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;
 5. e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
 6. f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

Art. 5. — Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița.

Art. 6. — Hotărârea se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului și prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet primariatoplita.ro. 

Topliţa, la 31.10.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA            Secretarul general al municipiului Toplița

                                                                                      MIHAI CIOBANU

anexa 216

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut