HOTĂRÂREA NR. 209/2022 Privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Toplița, strada Izvoarelor, bl.C, sc.2, ap.17, către domnul Romanciuc Lucian Alexandru Gheorghe, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 4095/08.04.2010

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2022.

 

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  208/10.11.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 38944/15.11.2022;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Toplița, strada Izvoarelor, bl.C, sc.2, ap.17, către Romanciuc Lucian Alexandru Gheorghe, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 4095/08.04.2010;

– Raportul de avizare  al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Toplița nr.               224/2022;

– Cererea nr. 35272/19.10.2022, depusă de domnul Romanciuc Lucian Alexandru Gheorghe, în calitate de chiriaș, prin care solicită cumpărarea locuinței ANL;

– Declarația titularului contractului de închiriere din care rezultă îndeplinirea cumulativă a condițiilor impuse de lege pentru a beneficia de cumpărarea locuinței ANL, autentificată de BIN Bălgărădean Stelian-Marcel sub nr. 683/15.11.2022;

– Contractul de închiriere nr. ad. 4095/08.04.2010 încheiat cu domnul Romanciuc Lucian Alexandru Gheorghe;

– Extras CF nr. 56416-C1-U36 Toplița;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2013 privind aprobarea vânzării locuinţelor administrate  şi închiriate de către Consiliul Local al municipiului Topliţa – anexa nr. 2, poziţia nr. 47;

–  Procesul verbal nr. 2/14.04.2022 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de vânzare locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea  nr. 152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 10 ;

– Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – modificată  – art. 192;

–   Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată și modificată – art. 1650 alin. 1 și art. 1652;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul II – Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele de aplicare a acesteia, aprobate prin HG ne. 831/2022;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (2), coroborat cu art.5 lit.dd, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

 H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1 : Consiliul Local ia act de cererea domnului Romanciuc Lucian Alexandru Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa cu  nr. 35272/19.10.2022, prin care solicită cumpărarea locuinţei ANL situată în str. Izvoarelor, bl.C, sc.2, ap.17.

Art.2 : Se aprobă vânzarea locuinţei de la art. 1 la prețul final de vânzare de 60,484.66 lei, conform anexei la prezenta, cu plata integrală a acestuia, cu achitare la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică şi a comisionului de 0,99% calculat la valoarea de vânzare a locuinței, precum şi cu respectarea clauzelor prevăzute la art. 10 alin. 22 din Legea nr.152/1998 – republicată.

Art.3 : Se aprobă atribuirea către cumpărător a dreptului de folosinţă pe durata existenţei construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 18/1120 din terenul în suprafaţă   totală de 1120,0 mp. pe care este construit blocul de locuinţe, întabulat în Cartea funciară nr. 56416 Toplița, respectiv a dreptului de proprietate asupra suprafaţei indivize de 13 mp. reprezentând cote părți comune, aferente apartamentului situat în Toplița, strada Izvoarelor, bl.C, sc.2, ap.17.

         Art.4 : (1) În contractul de vânzare a locuinței se va înscrie obligația de notare în cartea funciară a interdicției de a încheia orice acte de dispoziție între vii cu privire la imobilul care face obiectului prezentului proiect, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la data dobândirii acestuia, precum și excepția de aplicare a acesteia prevăzuta la art. 10 alin. 2 lit. f teza finală din Legea nr. 152/1998.

(2) Interdicția de înstrăinare și excepția de aplicare a acesteia, prevăzute la alin. (1), operează după achitarea integrală a valorii de vânzare și efectuarea transferului  dreptului de proprietate asupra locuinței în favoarea beneficiarului.

         Art.5 : Se aprobă împuternicirea primarului municipiului Topliţa, pentru semnarea  contractului de vânzare  a locuinţei în formă autentică.

Art.6 : Cheltuielile pentru închierea contractului de vânzare  a locuinţei cu plata în rate egale sunt în sarcina cumpărătorului.

Art.7 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.8 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, celor de la art. 7, primarului  municipiului Topliţa, domnului Romanciuc Lucian Alexandru Gheorghe prin grija responsabilului cu administrarea spațiului locativ, în vederea încheierii contractului în formă autentică şi se  publică pe pagina web a municipiului.                      

Topliţa la,  29.11.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                         CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN              SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut