HOTĂRÂREA NR. 204 / 2023 Privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferentă suprafeței locative care face obiectul contractului de închiriere nr. 13215/2016, modificat, încheiat cu Mihaly Laura – chiriașă în locuința ANL, situată la adresa: str. Izvoarelor bl. C, sc. 2, ap. 20

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 31 octombrie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  202/27.09.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 37048/03.10.2023;

– Proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei aferentă suprafeței locative care face obiectul contractului de închiriere nr. 13215/2016, modificat, încheiat cu Mihaly Laura – chiriașă în locuința ANL, situată la adresa:  str. Izvoarelor bl. C, sc. 2, ap. 20;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 217/2023;

–  Cererea  nr. 28712/31.07.2023 a chiriașei prin care solicită reducerea chiriei;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe nr. 8/18.09.2023;

– Hotărârea nr. 317H/24.05.2023 a Comisiei pentru Protecția Copilului din cadrul Consiliului Județean Harghita, precum și Anexa la aceasta – Planul de abilitare-reabilitare al copilului cu dezabilități și Contractul nr. III.T2 304/15.05.2023;

– Certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială nr. 317/24.05.2023;

Ținând cont de:

– Legea nr. 448/2006 privind privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și modificată– art. 20 alin. 2  lit. b și 3;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul II – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se aprobă scutirea de la plata chiriei pentru suprafața locativă care face obiectul contractului de închiriere nr. 13215/2016, modificat, încheiat cu Mihaly Laura – chiriașă în locuința ANL, situată la adresa:  str. Izvoarelor bl. C, sc. 2, ap. 20.

(2) Scutirea se acordă pe perioada de valabilitate a Certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială  nr. 317/24.05.2023 – anexat, acordată pentru Mihaly Eduard-Matei, fiul  titularului de contract.

Art.2: Se propune împuternicirea primarului municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul inițial cuprinzând modificarea aprobată conform art. 1.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează  municipiului Toplița prin: compartimentul spațiu locativ din cadrul direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, compartimentului spațiul locativ, chiriașei Mihaly Laura prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.10.2023. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                          CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA         SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut