HOTĂRÂREA NR. 204 / 2022 Privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I.

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2022 ,

 

Având în vedere  :

– Referat de aprobare nr. 205/01.11.2022;

– Raportul de specialitate nr.  36836/01.11.2022;

– Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către  FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I.;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 219/2022;

–  Cererea FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I. înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 35317/19.10.2022 prin care se solicită avizul Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare precum și documentele anexate acesteia .

 

Ținând cont de:

– Art. 21 alin. (1), alin. (3), art. 25 – 27 din Legea nr. 102 /2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare , actualizată;

– Art. 7 alin. 1, art. 9 din Anexa la H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare;

– Ordinul M.S. nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;

– Legea  bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2015 privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a serviciilor efectuate cu vehicule special destinate serviciilor funerare în Mun. Toplița de către persoane fizice / juridice autorizate, prestatori de servicii ;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi alin. (14 ) si art.  139  alin. (1)  coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199 si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1: (1) Se acordă către FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I. avizul Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare , conform:  Autorizației Sanitare de Funcționare  nr. 9582/4970/C din 22.11.2021, emisă de Direcția de Sănătate Publică Harghita.

(2) Avizul acordat în condițiile alin. (1) este valabil până la data de 13.10.2023, data expirării poliței de asigurare RCPP nr. 22102013889, cu posibilitatea prelungirii.

 Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului prin: Serviciul Agricol Cadastru Gospodarire Paduri si Pasuni, Autoritatea de Autorizare si Piata Agroalimentara  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului.

 Art.3:  Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplita, Serviciul Agricol Cadastru Gospodarire Paduri si Pasuni, Autoritatea de Autorizare si Piata Agroalimentara, FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I., prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodarire Paduri si Pasuni, Autoritatea de Autorizare si Piata Agroalimentara  şi se afişează pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro.

Topliţa, la 29.11.2022.

PRESEDINTELE SEDINTEI                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,                                                                                            

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN                 SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut