HOTARAREA NR. 203/2022 Privind aprobarea tarifelor de: colectare deșeuri persoane juridice, salubrizare stradală și deszăpezire, prestate de Serviciului Public de Salubrizare Toplița

Consiliul local al Municipiului Toplita întrunit în ședința ordinară din  29.11.2021,

 

Având în vedere :

–  Referat de aprobare  nr. 202/01.11.2022;

– Raportul de specialitate al Serviciului de salubrizare nr. 1043/01.11.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 37084/02.11.2022;

– Raportul de specialitate al Serviciului de salubrizare nr. 1057/09.11.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 38229/09.11.2022;

– Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor de: colectare deșeuri persoane juridice, salubrizare stradală și deszăpezire, prestate de Serviciului Public de Salubrizare Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  218/2022;

– Hotărârea Consiliului Local Toplița nr. 155/2017 privind aprobarea reorganizării serviciului de salubritate al municipiului Toplița prin transformarea lui în Serviciul Public de Salubrizare, structura cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2017 modificată cu HCL nr. 54/2018, HCL nr. 118/2018 și HCL nr. 179/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare, darea în administrare a prestării serviciului de salubrizare către Serviciul Public de Salubrizare Toplița, precum și a măsurilor adiacente reorganizării acestuia în structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local – art.16 alin. (2);

– Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2018 privind stabilirea taxei speciale / tarifelor de salubrizare, salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Toplița, prestate de Serviciul Public de Salubrizare Toplița, cu modificările ulterioare prin HCL nr. 162/2018, 93/2019, 165/2019, 166/2020 și 195/2021;

– Dispoziția Primarului municipiului Toplița nr. 145/24.02.2022 privind numirea temporară a doamnei Fodor Niculina în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef Serviciu Salubrizare Toplița;

Ținând cont de prevederile:

–  Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și modificată, –  art. 8 alin. (3) lit. j-k, art. 9 alin. (2) lit. d, art. 42 alin. (1) lit. c art. 43 alin. (4);

–  Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată și modificată – art. 6 alin. 1 lit. k,  art. 26 alin. 5;

– Ordin ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților –  art. 3 alin. 3, art. 4 lit. d, art. 7, art.8, art. 15 alin. 1 lit. b ;

–  Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, actualizată – art. 30;

–  Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, actualizată – art. 454 lit. g , art. 484 alin. (1);

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unității Administrativ Teritoriale;

–  Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, 2 lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „c”, alin. 7, lit. m, lit. n și lit. s , art. 139 alin. 3, lit. „c”, art. 196 alin. 1 lit. „a” , art. 198, art. 199 si art. 196  alin. 1, alin. 2 si alin. 4  din OUG nr. 57/2019, modificată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART.1. Se aprobă tarifele de: colectare deșeuri persoane juridice, salubrizare stradală și deszăpezire, prestate de Serviciul Public de Salubrizare Toplița, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

ART.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2018, cu modificările ulterioare,  se abrogă.

ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei se încredințează Serviciul Public de Salubrizare Toplița.

ART.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Serviciului Public de Salubrizare Toplița și se afișează pe pagina web a Primăriei municipiului Toplița (www.primariatoplita.ro).

Toplita, la 29.11.2022.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                                           Contrasemnează pentru legalitate –

Consilier – MAN CĂLIN CONSTANTIN                 SECRETAR GENERAL

                                                                                              CIOBANU MIHAI – IULIAN

Sari la conținut