HOTĂRÂREA NR. 202 / 2023 Privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere , având ca obiect spaţii cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ al municipiului Toplița, conform anexei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 31 octombrie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 196/21.09.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 36291/27.09.2023;

– Proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere , având ca obiect spaţii cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ al municipiului Toplița, conform anexei;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 215/2023;

–  Cererile chiriașilor din tabelul anexat, prin care solicită prelungirea duratei contractului  de închiriere;

– Situațiile debite și plăți efectuate, din care rezultă faptul că, solicitanții nu au datorii către bugetul local, reprezentând chirie derivată din contractele de închiriere;

–  Procesul verbal  nr. 8/19.09.2023 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

– OUG nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații cu destinația de locuință aflate în fondul locativ al municipiului Toplița, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Se aprobă împuternicirea primarului municipiului Topliţa pentru semnarea  actelor adiționale la contractele  inițiale.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează  municipiului Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, solicitanților din anexă prin grija responsabilului cu administrarea spațiului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.10.2023.      

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 202

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut