HOTĂRÂREA NR. 20/2024 Privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 februarie 2024,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 11/19.01.2024;

– Raportul de specialitate nr. 3483/22.01.2024;

– Proiectul de hotărâre privind Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al municipiului Toplița;

– Anunțul public nr. 3552/22.01.2024;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 22/2024;

– Hotărârile anuale a Consiliului local privind bugetul general al municipiului Toplița – Cap. 68.02.50.50 ”alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale” articol 57.02.01 ”ajutoare sociale în numerar”;

Ținând cont de:

– Prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune – art. 83, art. 85;

– HG nr. 1154/2022 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune – art.53-63;

– Legea nr. 292/2011  – legea asistenței sociale, cu modificări și completări ulterioare  – art. 3 alin. 2, art.9, art. 11, art. 15, art. 16, art. 112, art. 129;

– Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificări și completări ulterioare – art. 7 alin. 3;

– HG nr. 451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificări și completări ulterioare – art. 27 lit. b, art. 30 alin. 3 din anexa nr. 1;

– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. b, h, art. 139 alin. (3) lit. a, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin.(1) lit.a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modifcată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

               Art.1: Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al municipiului Toplița, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

               Art.2: Cu data intrării în vigoare a hotărârii de aprobare a Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al municipiului Toplița, se abrogă Hotărârea Consiliului local nr. 34/2022 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, persoanelor / familiilor conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a HG nr. 50/2011 Norme Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi a Legii  nr. 292/2011 – Legea Asistenţei Sociale.

              Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează  Primarul municipiului Toplița, prin:  Direcția buget-finanțe și Direcția de asistență socială din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.4: Prezentul proiect de  hotărâre se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului, precum și la sediul Primăriei municipiului Toplița – biroul unic.

Topliţa la, 29.02.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN               SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

HOT20 - Anexa

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut