HOTĂRÂREA NR. 20 / 2023 Privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Victor Babeș, nr.3, ap.1 doamnei Călugăr Alexandra – medic specialist cardiologie – angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  11/09.01.2023;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  812/10.01.2023;

– Proiectul de hotărâre privind repartizarea în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Victor Babeș, nr.3, ap.2 doamnei Călugăr Alexandra – medic specialist cardiologie – angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 22/2023;

– Hotărârea Consiliului local nr. 206/2022 privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Victor Babeș nr. 3, înscris în CF nr. 59434 Topliţa , nr. cad. 59434-C2;

– Extras CF nr. 59434 Toplița și nr. 59434-C2-U1 Toplița;

– Adresa Primăriei municipiului Toplița nr. 43020/2022, precum și răspunsul Spitalului Municipal Toplița înregistrat sub nr. 13910/2022;

–  Contractul individual de muncă nr. 1090/2017 încheiat între Spitalul Municipal Toplița și Călugăr Alexandra – medic specialist cardiologie, modificat;

– Procesul verbal al comisiei sociale nr. 1/12.01.2023;

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare – capitolul VI;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată – art. 29;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicat, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1: (1) Se aprobă repartizarea în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Victor Babeș, nr.3, ap.1, doamnei Călugăr Alexandra – medic specialist cardiologie în cadrul Spitalului Municipal Toplița – pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul ambelor părți, începând cu data de 01.02.2023.

(2) Contractul de închiriere ce se va încheia va fi accesoriu la contractul individual de muncă încheiat între Spitalul Municipal Toplița și doamna Călugăr Alexandra – medic specialist cardiologie.

Art.2: Chiria lunară se calculează conform  prevederilor HG nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinație de locuință.

Art.3: Se împuternicește primarul municipiului Toplița pentru semnarea  contractului de închiriere.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Compartimentului spațiu locativ, Direcției buget-finanțe, Spitalului municipal Toplița, doamnei dr. Călugăr Alexandra – medic specialist cardiologie prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.    

Topliţa la,  31.01.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  NEGREA GHEORGHE ALIN        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                              CIOBANU MIHAI

Sari la conținut