HOTĂRÂREA NR. 196 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 49187/2021, încheiat cu Maruseac Amalia-Gabriela – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință ANL

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  200/26.09.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 36927/03.10.2023;

– Proiectul de hotărâre privind  modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 49187/2021, încheiat cu

Maruseac Amalia-Gabriela – chiriașă  în spațiul cu destinație de locuință ANL;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 209/2023;

– Cererea nr. 33128/07.09.2023 a  chiriașei Maruseac Amalia-Gabriela;

–  Procesul verbal nr. 8/18.09.2023 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe ANL;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 18.09.2023;

– Contractul de închiriere nr. 49187/2021 – Anexa nr. 1 cap. B;

– Certificat de naștere seria N.13 nr. 960390;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată și modificată;

– HG nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul II – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 49187/2021, încheiat cu Maruseac Amalia-Gabriela, având ca obiect locuința ANL, situată la adresa str. Sportivilor bl. J ap. 3, astfel:

Anexa nr. 1 la contract  – Capitolul B: date privind membrii familiei și alte persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere se modifică, prin includerea din cadrul acesteia a numitei Maruseac Mihaela-Anastasia – fiica titularului de contract.

Art.2: Se împuternicește primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se însărcinează  municipiului Toplița prin: compartimentul spațiu locativ.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, compartimentului spațiu locativ, chiriașei Maruseac Amalia-Gabriela prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.10.2023.      

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                              CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA              SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut