HOTĂRÂREA NR. 195 / 2022 privind aprobarea Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368 și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul local al municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 27.10.2022,

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 197/18.10.2022;
 • Raportul de specialitate al biroului investiții nr. 35143/18.10.2022;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368 și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 210/2022;
 • Ghidul General POR si Ghidul Specific pentru obţinerea finanţării din Fondul European de Dezvoltare Regională, axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1  – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 120/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă pentru copii”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr.119/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții „Construire sală de sport Școala gimnazială „Andrei Șaguna”, municipiul Toplița”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții nr. 118/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții„Construire sală de sport și vestiare, prin extinderea Școlii gimnaziale Sfântu Ilie, Toplița”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 193/2022 privind privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 27284/10.08.2022 cu privire la investiția „Construire sala de sport Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” – Municipiul Toplița” ;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 194/2022 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 27723/17.08.2022 cu privire la investiția „Construire sală de sport și vestiare prin extinderea Școlii Gimnaziale „Sfântu Ilie” – Municipiul Toplița” ;

Ținând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44,
 • HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată – art. 5 alin.1 lit. b pct. iii și alin. 4, precum și art. 7 alin. 2 lit. b si alin. 6;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Topliţa pentru anul 2020 cu rectificările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. a, e, f , art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1: Se aprobă proiectul „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Obiectiv specific 13.1- Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, apelul de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI.

ART. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368, în cuantum de 10.002.761,85 lei (inclusiv TVA).

ART. 3: Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Toplița, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în sumă de 2.393.246,18 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 152.190,49 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”.

ART. 4: (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local.

(2) Despre orice cheltuieli conexe efectuate menționate la alin. 1, biroul investiții va informa Consiliul Local printr-un raport în ședința imediat următoare plății acestora.

ART 5: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale,inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.

ART 6: Se împuternicește dl. Olariu Dumitru, în calitate de primar, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Toplița.

ART 7: Cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărâre Consiliului local nr. 7/2021 se abrogă.

ART 8: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița, prin  Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

ART 9: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Biroului  Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu, Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, prin grija biroului de investiții şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Topliţa la, 27.10.2022.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                         CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN                SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                   CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut