HOTĂRÂREA NR. 194/2022 Privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 27723/17.08.2022 cu privire la investiția „Construire sală de sport și vestiare prin extinderea Școlii Gimnaziale „Sfântu Ilie” – Municipiul Toplița”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2022,

Având în vedere :

 • Referat de aprobare nr. 195/17.10.2022.
 • Raportul de specialitate nr. 35149/18.10.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 35149/18.10.2022 cu privire la investiția „Construire sală de sport și vestiare prin extinderea Școlii Gimnaziale „Sfântu Ilie” – Municipiul Toplița;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 209 / 2022 ;
 • Nota conceptuală nr. 10238/09.07.2018;
 • Tema de proiectare nr. 12.463/30.08.2018;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2021 privind aprobarea Studiul de fezabilitate cu elemente din DALI nr. 118/2021 pentru obiectivul „Construire sală de sport și vestiare, prin extinderea Școlii gimnaziale Sfântu Ilie, Toplița”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 186/2022 privind aprobarea ocupării definitive a suprafeței de teren de 915,40 mp. din domeniul public al Municipiului Toplița, pentru realizarea investiției: ”Construire Sală de Sport și vestiare prin extinderea Școlii Gimnaziale Sfântu Ilie Toplița” ;
 • Contractul de finanțare nr. 6788/19.03.2021 având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către AM pentru implementarea Proiectului nr. 126701, intitulat: „Îmbunatățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368;

Ținând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;
 • HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată – art. 5 alin. 1 lit. b pct. iii), art. 12;
 • Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. a , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 H O T Ă R Ă Ș T E :

       Art. 1: Se aprobă Proiectul tehnic de execuție nr. 27723/17.08.2022 cu privire la investiția Construire sală de sport și vestiare prin extinderea Școlii Gimnaziale „Sfântu Ilie” – Municipiul Toplița” din cadrul Proiectului  „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368, conform anexei, care face parte integrantă la prezenta.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art. 3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului  investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 27.10.2022. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                   CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                           CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut