HOTĂRÂREA NR. 194/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare cu suma de 2.000,00 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară  convocată de îndată din data de 23.12.2021,

Ținând cont de :

– Referatul de aprobare nr. 205/20.12.2021;

– Raportul de specialitate nr. 49830/21.12.2021 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate al primarului;

– Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare

cu suma de 2.000,00 mii lei;

– Raport de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 195/2021;

– HG nr. 1264/17.12.2021 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata unor cheltuieli curente și capital – poziția 3 județul Harghita din anexă;

– HCL nr. 61/2021 privind aprobarea Bugetului General al UAT Municipiul Toplita pe anul 2021, cu rectificările ulterioare;

– Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 27/2021;

Având în vedere prevederile:

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificată si actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2 art. 26, art. 39 alin. 6, art. 45, art. 46 , art. 49 alin. (7);

–  Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată si actualizata;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizată;

– Legea nr. 15/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificări și completări ulterioare;

– Legea nr. 16/2021 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021, cu modificări și completări ulterioare;

– Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței

            In conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a , art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit cc) , art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4

H O T Ă R Ă Ş T E :   

 

            Art.1: Se aprobă  rectificarea bugetului general al municipiului Toplița prin majorare cu suma de 2.000,00 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, viramente interne, lista de investiții, conform anexei, astfel:

  Anexa –  pentru Bugetul Local  = influență = + 2000,00  mii lei – viramente interne, lista de investiții, astfel:

  1. Veniturile se majorează cu 2.000,00 mii lei
  2. Cheltuielile se majorează cu 2.000,00 mii lei.

            Art.2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

            Art.3: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov şi ordonatorilor terţiari de credite prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la:  23.12.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC            SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI  IULIAN

 

 

Anexa la HCL nr.  194/2021

 

BUGETUL    LOCAL

 

 

 

Nr. crt

Unitate administrativ teritoriala
INFLUENTA / TOTAL

Capitol/Subcapitol

Titlul /articol / aliniat
TRIM. IV
0 1 2 3 4
 

1

MUNICIPIUL

TOPLITA

CHELTUIELI    49.02 Total           +  2.000,00 miilei + 2.000,00 miilei
51Autoritati publice si actiuni externe  + 260,00 miilei
51.02.01.03Actiuni de sanatate
  20.01.01-Furnituri de birou +      10,00
  20.05.30 – alte obiecte de inventar +      50,00
  20.01.30- aslte bunuri și servicii pt întrteținere și funcționare +      100,00
20.02 –reparații curente +      100,00
65.02– Invatamant   +      63,00 miilei
  20-Bunuri  si servicii +     63,00
  20.01.03-Incalzit ,ilumin. forta motrica +    20,00
  20.01.07-Transport +    0,58
  20.02 –Reeparatii curente +     31,00
  20.05.30- Alte obiecte de inventar +   12,00
  20.30.30- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii –    0,58 
67.02Cultura,recreere, religie  +    100,00 miilei
67.02.03.06Casa de cultura
20.01.30-Alte bun.si serv.pt.intret si funct +     100,00
70.02Locuinte ,serv si dezv,publ +    574,00 miilei
70.02.06Iluminat  public 20.01.09Materia serv. cu caract.funcl +    100,00
70.02.05.01Alimentare cu apa 71.01.30-Alte active fixe +    70,00
70.02.50 – Alte servicii în dom locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 71.01.30 – Alte active fixe +   404,00
   
84.02– Transporturi +   1003,00 miilei
84.02.03.03Strazi
  20.01.30-Alte bun.si serv.pt.intret si funct +     809,00
  71.01.30 – Alte active fixe +     194,00
  VENITURI Total           +  2000,00 miilei + 2.000,00 miilei
    11.02.06 – sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale +2.000,00 mii lei

 

DIRECTOR EXECUTIV,

STERICA NECULAI

 

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                                             SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC                                  CIOBANU MIHAI  IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut