HOTĂRÂREA NR. 193/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 48677/15.12.2021, prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de proiectare și execuție pentru investiția „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 17 decembrie 2021,

 • Referatul de aprobare nr. 202/15.12.2021;
 • Raportul de specialitate al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte nr. 48889/15.12.2021;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 48677/15.12.2021, prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de proiectare și execuție pentru investiția „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 194/2021;
 • HCL nr. 30/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție nr. 3439/05.02.2021 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplita, județul Harghita”;
 • HCL nr. 31/2021 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplita, județul Harghita”, cod SMIS 126711 și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Contractul de finanțare nr. 6907/27.05.2021 având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către AM pentru implementarea Proiectului nr. 126711, intitulat: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplița, județul Harghita”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pentru anul 2021, cu rectificările ulterioare;

Ținând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44,
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7, Cap. III Modalități de atribuire – Secțiunea 1  Procedurile de atribuire – Paragraf 10 Procedură simplificată;
 • HG nr. 395/2016 entru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificată – art. 17 alin. 4 lit. b, cap.II Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice – Secțiunea 4 Documentația de atribuire din Anexă;
 • Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. c , art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. Se aprobă Documentația de atribuire nr. 48677/15.12.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de proiectare și execuție pentru investiția „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

 

ART. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

 

ART. 3. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița, la 17.12.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut