HOTĂRÂREA NR. 191/2023 Privind aprobarea unui schimb de imobile

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 16.10.2023 ;

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr.  184/05.09.2023;

Raportul de specialitate nr.  33021/07.09.2023;

Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării unui schimb de imobile ;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 204/2023 ;

Raportul de evaluare întocmit de Stoicescu Vlad – evaluator autorizat, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 32640/05.09.2023 cu privire la stabilirea valorii de piață a proprietății imobiliare – teren și construcție, înscris în CF nr. 51625 Toplița;

Raportul de evaluare întocmit de Stoicescu Vlad – evaluator autorizat, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 32639/05.09.2023 cu privire la stabilirea valorii de piață a proprietății imobiliare – teren înscris în CF nr. 56991 Toplița, precum și acordul proprietarului Serilla Alexandru înregistrat sub nr. 32756/2023;

Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Toplița a imobilului  – teren și construcție, înscris în Cartea Funciară nr. 51625 Toplița;

Ținând cont de :

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 1763-1765;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și Normele mtodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor dispoziţiunilor art. 108 lit. ”e”, art. 129, alin. (1) şi (2), lit.  ”c”, alin. (6) lit. ”b”, art. 139  alin. (2) coroborat cu art. 5 lit. dd) ,  art. 196 alin. (1)  lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se însușește Raportul de evaluare înregistrat sub nr. 32640/05.09.2023 cu privire la stabilirea valorii de piață a proprietății imobiliare – teren intravilan și construcție -, aparținând domeniului privat al UAT Municipiul Toplița, imobil situat la adresa: Municipiul Toplița, str. Zencani, înscris în CF nr. 56125 Toplița, întocmit de către Stoicescu Vlad – evaluator autorizat.

(2) Se însușește Raportul de evaluare înregistrat sub nr. 32639/05.09.2023 cu privire la stabilirea valorii de piață a proprietății imobiliare – teren intravilan -, aparținând numților Serilla Alexandru și Serilla Eva, imobil situat la adresa: Municipiul Toplița, str. Mioriței, înscris în CF nr. 56991 Toplița, întocmit de către Stoicescu Vlad – evaluator autorizat.

Art.2:  Se aprobă efectuarea unui schimb de imobile între Municipiul Toplița, cu sediul în Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, județul Harghita, reprezentat prin Primar – Ing. Olariu Dumitru – pe de o parte și Serilla Alexandru și soția Serilla Eva, domiciliați în Toplița. Str. Crângului nr. 2, pe de altă parte, după cum urmează:

  • Municipiul Toplița transmite în proprietate deplină către Serilla Alexandru și soția Serilla Eva imobilul situat în Toplița, str. Zencani, județul Harghita, înscris în CF nr. 51625 Toplița, nr. cadastral 51625, aflat în domeniul privat al Municipiului Toplița, compus din teren intravilan în suprafață măsurată de 1965 mp (din acte 2000 mp) și construcție cu nr. cadastral 51625-C1, în supafață de 291 mp., imobil evaluat la valoarea de 288.000 lei.
  • Serilla Alexandru și soția Serilla Eva, transmite la schimb, în proprietate deplină către Municipiul Toplița, imobilul situat în Toplița, str. Mioriței, județul Harghita, înscris în CF nr. 56991 Toplița, nr. cadastral 56991, reprezentând teren intravilan în suprafață de 3870 mp., imobil evaluat la valoarea de 288.000 lei.

            Art.3: Se împuternicește domnul Ing. Olariu Dumitru – Primarul municipiului Toplița, să semneze contractul de schimb, ce se va încheia în formă autentică.

Art.4: Taxele aferente perfectării contractului de schimb se suportă de către copermutanții Serilla Alexandru și Serilla Eva.

           Art.5: În urma preluării și înscrierii imobilului – teren menționat la art.2 – în proprietatea privată a Municipiului Toplița, în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Toplița se vor efectua formalitățile necesare privind înregistrarea acestuia în evidențele contabile, precum și actualizarea inventarului bunurilor aflate în  domeniul public/privat al municipiului Toplița.

           Art.6: (1) Se declară, ca bun de interes public local imobilul teren în suprafață de 3870 mp. teren, situat în Toplița str. Mioriței,  preluat și înscris în domeniul privat al Municipiului Toplița.

(2) Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Toplița a imobilului teren în suprafață  de 3870 mp. teren, situat pe str. Mioriței,  cu destinația de imobil – teren unde își desfășoară activitatea Direcția de gospodărie municipală – compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipial Toplița.

           Art.7: Terenul în suprafață de 3870 mp. nu este grevat de sarcini, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară nr. 56991 Toplița.

Art.8: Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se însărcinează Primarul municipiului Toplita, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Buget- Finanțe și Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.9: Hotărârea se comunică primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, celor de la art. 8, domnului Serilla Alexandru și soției Serille Eva şi se afişează pe pagina web a instituţiei: www.primariatoplita.ro.

Topliţa la,  16.10.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut