HOTĂRÂREA NR. 19 / 2023 Privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 13087/03.10.2017, modificat, încheiat cu domnul Cotfas Mihai-Cristian – chiriaș în locuința de serviciu, situată în municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu, bl. F, sc. 6, ap. 13 și repartizarea acesteia, în vederea închirierii, doamnei Ing. Tănase Bogdana-Maria – angajata Spitalului municipal Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  18/10.01.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1344/12.01.2023;

– Proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 13087/03.10.2017, modificat, încheiat cu domnul Cotfas Mihai  – chiriaș în locuința de serviciu, situată în municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu, bl. F, sc. 6, ap. 13 și repartizarea acesteia, în vederea închirierii, doamnei Ing. Tănase Bogdana-Maria  – angajata Spitalului municipal Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  21/2023;

–  Cererea nr. 42512/1.12.2022 a chiriașului Cotfas Mihai-Cristian prin care solicită încetarea contractului  de închiriere nr. 13087/2017;

– Contractul de închiriere nr. 13087/2017,  modificat prin actul adițional nr. 30914/2022 – cap. IV, alin. 2, lit. a;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 10 ianuarie 2023, din care rezultă faptul că, chiriașul nu are datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de închiriere nr. 13087/2017;

– Cererea nr. 38471/10.11.2022 (nr. înregistrare Spitalul municipal Toplița: 12093/09.11.2022)a doamnei Tănase Bogdana-Maria – angajata Spitalului municipal Toplița în funcția de inginer – compartiment tehnic, conform contractului individual de muncă nr. 1204/05.04.2022;

– Procesul verbal al comisiei sociale nr. 1/12.01.2023;

 Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată ;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și modificată – art. 1321;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1Se ia act de cererea domnului Cotfas Mihai-Cristian, înregistrată sub nr. 42512/13.12.2022 și se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 13087/2017, modificat, având ca obiect locuința de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, bl. F, sc. 6, ap. 13, începând cu data de 01.02.2023.

Art.2(1) Se aprobă repartizarea în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, bl. F, sc. 6, ap. 13, doamnei Tănase Bogdana-Maria – Inginer în cadrul Spitalului Municipal Toplița, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul ambelor părți, începând cu data de 01.02.2023.

(2) Contractul de închiriere ce se va încheia va fi accesoriu la contractul individual de muncă încheiat între Spitalul Municipal Toplița și doamna Tănase Bogdana-Maria – inginer.

Art.3: Chiria lunară se calculează conform  prevederilor HG nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinație de locuință.

Art.4: Se împuternicește primarul municipiului Toplița pentru semnarea  actului adițional, respectiv a contractului de închiriere.

Art.5: Predarea, respectiv primirea imobilului care face obiectului prezentului proiect, împreună cu obiectele de inventar, se va face prin proces verbal, prin grija Compartimentului spațiu locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița.

Art.6: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Compartimentului spațiu locativ, Direcției buget-finanțe, Spitalului municipal Toplița, doamnei Tănase Bogdana-Maria – inginer și domnului Cotfas Mihai-Cristian, prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.    

Topliţa la,  31.01.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                        CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN           SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                 CIOBANU MIHAI

 

Sari la conținut