HOTĂRÂREA NR. 189/2023 Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr. 125/2023 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic și Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝, implementat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – COMPONENTA 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16.10.2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 206/06.10.2023;

– Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 37674/06.10.2023;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 125/2023 referitoare la aprobarea  Studiului de Fezabilitate,  Proiectului Tehnic și Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝, implementat  prin  Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – COMPONENTA 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 202/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2023 privind aprobarea  Studiului de Fezabilitate,  Proiectului Tehnic și Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝, implementat  prin  Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – COMPONENTA 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan;

– Contractul de finanțare nr. 143103/16.12.2022, înregistrat la sediul primăriei municipiului Toplița cu nr. 2096 din 18.01.2023, în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete(și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.4, Runda 1;

Ținând cont de:

– Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;

– OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare;

– HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

– Ordin nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a „Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – COMPONENTA 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan, modificat;

– HG  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 125/2023 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate,  Proiectului Tehnic și Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝, implementat  prin  Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – COMPONENTA 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan, după cum urmează:

  1. Art.2 se modifică prin înlocuirea Anexei nr.2 privind Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții  ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan cu anexa nr. 1 la prezenta, vizând Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții  ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan. 
  1. Art.3 se modifică prin înlocuirea Anexei nr. 3 privind indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan cu anexa nr. 2 la prezenta, vizând indicatorii tehnico-economici pentru proiectul  „Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan. 

Art.2. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr. 125/2023 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.4:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: Direcția Amenajarea teritoriului și urbanismului, Spațiu locativ, Administrarea domeniului public și privat, Mediu, Biroul Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte, Direcţia Buget Finanţe – Administrativ – Intreținere – Pază.

Art.5: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției Amenajarea teritoriului și urbanismului, Spațiu locativ, Administrarea domeniului public și privat, Mediu, Biroul Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte, Direcţiei Buget Finanţe – Administrativ – Intreținere – Pază și se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului. 

Topliţa la, 16.10.2023.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

HOT189 - Anexa 1 - PTh piste de biciclete Toplita_V3_05.10.2023

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut