HOTĂRÂREA NR. 189/2022 Privind actualizarea informațiilor cadastrale referitoare la imobilul înscris în Carte Funciară nr. 50117 Toplița, în baza documentației tehnice întocmită de expert autorizat Pop Nicu-Marius

Consiliul Local al Municipiului Toplita în ședința ordinară din data de  27.10.2022.

Având în vedere:

               – Referatul de aprobare nr.  191/17.10.2022;

– Raportul de specialitate nr. 35347/19.10.2022;

– Proiectul de hotărâre privind actualizarea informațiilor cadastrale referitoare la imobilul înscris în Carte Funciară nr. 50117 Toplița, în baza documentației tehnice întocmită de expert autorizat Pop Nicu-Marius;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 203/2022;

-Documentația tehnică –  Plan de amplasament și delimitare anexat privind imobilul în suprafață de 4563 mp. – teren în intravilan și construcție – construcție industrială și edilitară cu suprafața construită la sol de 544 mp.,  situat la adresa str. Sportivilor nr. 6/A, întocmit de expert autorizat Pop Nicu-Marius;

– Extras de CF nr. 50117 Toplița;

– Hotărârea Consiliului local nr. 71/2009 privind aprobarea modificării HGR nr. 1351/2001 – Anexa nr. 9 privind atestarea domeniului public al localităţii Topliţa  prin diminuarea suprafeţei totale de 6563  mp. , înscrisă în CF nr. 8377 Topliţa din domeniul public al municipiului Topliţa reprezentând „Piaţa Agroalimentară” cu suprafaţa de 2000 mp., suprafaţă cu care va participa municipiul Topliţa la o asociere în condiţiile Legii nr. 215/2001, în vederea realizării unor obiective de interes public, întocmirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi trecerea  acesteia în domeniul privat  al municipiului Topliţa și nr. 113/2009 privind aprobarea casării şi demolării construcţiilor existente în Piaţa agroalimentară a municipiului Topliţa – str. Sportivilor f.n., cuprinse în domeniul privat al municipiului Topliţa;

– Autorizația de construire nr. 105/19.11.2009, emisă de Primăria municipiului Toplița sub nr. 15631/19.11.2009;

– Autorizația de desființare nr. 8/25.08.2009;

– Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11/2010, emisă de Primăria municipiului Toplița sub nr. 6783/14.06.2010;

– Certificat de atestare a edificări construcției nr. 62/2022, emisă de Primăria municipiului Toplița sub nr. 23446/2022;

– Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 37 alin. 3 1;

– Ordin ANCPI  nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificată – art. 23  lit.b, art. 95 din anexă;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VI – proprietatea publică, Titlul VII – cartea funciară, art. 885 alin. 1, art. 888 și art. 554;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – art. 286 alin. 4 ;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”,  alin. (6) lit „c”, alin. (7) lit. „m”, , art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin 4 din Oug nr. 57/209 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul situat la adresa str. Sportivilor, înscris în CF nr. 50117 Toplița, după cum urmează:

– se aprobă radierea imobilelor – construcții industrial edilitare înscrise în Cartea Funciară nr. 50117  Topliţa, nr. cadastral 50117-C1, 50117-C2 și 50117-C3, cu elementele de identificare, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit de expert autorizat Pop Nicu-Marius, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

– se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a imobilului – construcție, cu suprafața construită la sol de 544 mp., rezultată din măsurători, reprezentând – C8 – construcție industrial edilitară, situată la adresa str. Sportivilor nr. 6/A, cu elementele de identificare, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit de expert autorizat Pop Nicu-Marius, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

(2) Autoritatea executivă, prin structurile sale specializate va face demersurile necesare în vederea actualizării informațiilor cadastrale în Cartea Funciară a Municipiului Toplița – domeniul public al municipiului Toplița, administrarea operativă a Consiliului local –  asupra imobilului conform alin. (1), precum și pentru luarea măsurilor referitoare la actualizarea inventarului domeniului public al localității.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează, Primarul municipiului Topliţa prin:

  • direcţia de urbanism – administrarea domeniului public şi privat;
  • direcţia buget-finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

               Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului-judeţul Harghita, celor menţionaţi la art. 2 , OCPI Harghita prin grija Direcţiei urbanism – Administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 27.10.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN               SECRETAR  GENRAL UAT– CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut