HOTĂRÂREA NR. 188/2023 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2023 prin majorare cu 130,60 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 16 octombrie 2023,

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 208/09.10.2023;

– Raportul de specialitate nr. 37374/09.10.2023 al Direcţiei Buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița  pentru anul 2023 prin majorare cu 130,60 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate cin cadrul Consiliului local nr. 201/2023;

– Contul de execuție al bugetului local – secțiunea funcționare și dezvoltare, la data de 29.09.2023;

– Referatul de necesitate al Biroului investiții, achiziții, programe, proiecte, dezvoltare, mediu nr. 28859/08.08.2023;

– Adresa Serviciului de Asistență Socială nr. 37279/04.10.2023;

Ținând cont de:

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2, art. 26;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizată;

– Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

– Legea bugetului asigurărilor sociale de  stat pe anul 2023 nr. 369/2022;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma dezbaterilor în cadul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2023, prin majorare cu 130,60 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, precum și viramente interne, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Se aprobă modificarea listei de investiții, prin introducerea unei noi poziții, respectiv poziția nr. 2 la capitolul 66.02 Sănătate, ca urmare a viramentelor interne efectuate la capitolul 51.02.01.03, în conformitate cu anexa la prezenta.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.4: Hotărârea se comunică: Instituţiei  Prefectului – Judeţul Harghita, Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la 16.10.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                   SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA                  CIOBANU MIHAI  IULIAN

anexa HOT188

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut