HOTǍRÂREA NR. 188/2021 privind aprobarea menținerii prețurilor de referință pentru anul 2022, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița, la nivelul prețurilor de referință aferente anului 2021, aprobate prin HCL nr. 187/2020

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară  din data de 25.11.2021 ;

   Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 186/12.11.2021;

– Raportul de specialitate nr. 42435/17.11.2021 al serviciului Agricol, Cadastru, Gospodaria Padurilor si Pasunilor ;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea menținerii prețurilor de referință  pentru anul 2022, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița, la nivelul prețurilor de referință aferente anului 2021, aprobate prin HCL nr. 187/2020 ;

– Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 189/2021;

– Contractul de Administrare nr.15/2013 încheiat între Direcția Silvică Harghita și municipiul Toplița;

– Contractul de Servicii Silvice nr. 310/2017 încheiat între Direcția Silvică Harghita și municipiul Toplița;

– Contractul de Administrare nr. 311/2017 încheiat între Direcția Silvică Harghita  şi Municipiul Topliţa;

– Adresa nr. 11218/03.11.2021 înaintată de Ocolul Silvic Toplița, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 39572/03.11.2021.;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 187/2020 privind aprobarea menținerii prețurilor de referință pentru anul 2021, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița, la nivelul prețurilor de referință aferente anului 2020, aprobate prin HCL nr. 181/2019;

Tinand cont de :

– Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată;

– Ordinul nr. 264/1999 pentru aprobarea Normelor silvice privind gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier national;

–  HG  nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică – art.1 lit.’’r’’ din anexa – Regulament

– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Toplita nr 168/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si privata ,  precum si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, proprietate a municipiului Toplita, administrata  de Consiliul Local al municipiului Toplita – art 1 lit.’’q’’ din anexa nr.1, modificată prin HCL nr. 94/2019;

–   Hotărârea Consiliuului Local al municipiului Toplita nr.187/2020 privind aprobarea preturilor  de referinta pentru anul de productie 2021, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița;

– OUG nr. 57/2019 – Codul administrative, modificat – art. 286  alin. 1, alin.  4 și art. 287 lit. b;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Toplita nr. 154/2012  privind aprobarea Statului U.A.T. Toplița

– Cartea Europeana a Autonomiei Locale adoptata la Strasbourg, ratificata prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, modificată;

– Legea nr. 52/2003- republicată, privind transparența decizională în administrația publică;

               În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

               În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1şi 2, lit.c si d, alin..6,lit.a si lit.b, alin. 7  lit.r, art.139  alin 1, alin.3 lit.g coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art.198, art.199 si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ, modificată,

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art.1:  Se aprobă menținerea  prețurilor de referință  pentru anul 2022, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița, administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița, la nivelul prețurilor de referință aferente anului 2021, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 187/2020., conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta.

Art.2:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează : primarul municipiului Toplita prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor,  Directia buget finante din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art.3:  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarul municipiului, celor mentionaţi la art.2, Ocolului Silvic Toplita prin grija Serviciului Agricol, Cadstru, Gospodăria Pădurilor si Pășunilor din cadrul primăriei municipiului Toplița  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa

Topliţa la 25.11.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                           Contrasemnează pentru legalitate – Secretar general UAT

CONSILIER –  POPĂ DANIELA LENUȚA                                    CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut