HOTĂRÂREA NR. 187/2023 Privind aprobarea execuției bugetului UAT Municipiul Topliţa, întocmit pe secțiunea funcționare și dezvoltare pentru trimestrul I și II al anului 2023

Consiliul local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară, din data de 16.10.2023;

Având în vedere :

– Referat de aprobare  nr. 203/27.09.2023;

– Raportul de specialitate nr. 36056/27.09.2023 și nr. 36058/27.09.2023 al direcţiei buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre privind execuția bugetului UAT Municipiul Topliţa, întocmit pe secțiunea funcționare și dezvoltare pentru trimestrul I și II al anului 2023;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 200/2023;

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, – art. 49 alin. 12;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare,  republicată ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1:  Se aprobă execuția bugetului UAT Municipiul Topliţa,  întocmit pe secțiunea funcționare și dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2023, conform anexei nr. 1.

Art. 2:  Se aprobă execuția bugetului UAT Municipiul Topliţa,  întocmit pe secțiunea funcționare și dezvoltare pentru trimestrul II al anului 2023, conform anexei nr.2.

Art. 3:  Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta.

            Art. 4: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplița, prin direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa .

Art. 5: Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se publică pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro.

Toplita la 16.10.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                          CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA         SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Anexa 1 HCL 187
anexa 2 HCL 187

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut