HOTĂRÂREA NR. 185/2022 Privind aprobarea ocupării definitive a suprafeței de teren de 819,55 mp. din domeniul public al Municipiului Toplița, pentru realizarea investiției: ”Construire Sală de Sport Școala Gimnazială Andrei Șaguna – municipiul Toplița”

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2022.

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 183/12.10.2022;

– Raportul de specialitate nr. 34616/13.10.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea ocupării definitive a unor suprafețe de teren din Domeniul Public al Municipiului Toplița, pentru realizarea investiției: ”Construire Sală de Sport Școala Gimnazială Andrei Șaguna – municipiul Toplița”;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Toplița nr. 199/2022;

– Certificatul de Urbanism nr. 14/31.01.2022 emis de Primăria municipiului Toplița în scopul realizării investiției  ”Construire Sală de Sport Școala Gimnazială Andrei Șaguna – municipiul Toplița”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 119/2021 pentru obiectivul de investiții „Construire sală de sport Școala gimnazială „Andrei Șaguna”, municipiul Toplița”;

– Extras de carte funciară: CF 56917 Toplița;

– Pozițiile nr. 9,10 (pagina 324) din anexa nr. 9 din HG nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al municipiului Toplița;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2014 pentru  aprobare a  Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică / privată a municipiului Topliţa  în vederea instalării,întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a  elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură , precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice;

În temeiul prevederilor:

-art.7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și actualizată;

-art.1, art.2 alin.2.1 lit. d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-art.20 alin.1 lit. d) din anexa la Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

In temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”,  art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „b” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4  din OUGnr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 HOTĂRĂȘTE 

Art.1: (1) Se aprobă ocuparea definitivă a suprafeței de 819,55 mp, conform documentației tehnice aprobate, teren aparținând Domeniul Public al Municipiului Toplița situat în str. Călimani nr. 5, conform Proiectului tehnic nr. 304/2022 al investiției: ”Construire Sală de Sport Școala Gimnazială Andrei Șaguna – municipiul Toplița”.

(2) Pe durata executării lucrărilor de investiții, suprafața totală de 819,55 mp. se pune la dispoziția executantului lucrării de investiții, respectiv SC DURDEA CONSTRUCȚII SRL.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Stoica Ilie – Consilier Superior cu atribuții în Administrarea Domeniului Public și Privat al Localității.

Art.3: Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Toplița; Instituției Prefectului județului Harghita; Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanismului; Biroului Dezvoltare Investiții Achiziții Publice, Programe Proiecte, și SC Durdea Construcții SRL prin grija Biroului de investiții.

Topliţa la,  27.10.2022.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN           SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut